Pakiet Slim VAT. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), zakładającą uproszczenie i unowocześnienie rozliczania podatku VAT oraz wprowadzenie zmian dotyczących m.in. fakturowania, poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Jak czytamy, celem nowelizacji jest wprowadzenie:

 1. rozwiązań w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług - tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT);
 2. rozwiązań o charakterze doprecyzowującym i uzupełniającym w stosunku do niektórych konstrukcji prawnych w podatku od towarów i usług;
 3. zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym (tax free). Zmiany służące uproszczeniu rozliczania VAT polegają m.in. na: 
 • wydłużeniu terminu na wywóz towarów, od którego zależy możliwość zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów;
 • wydłużeniu terminu do odliczenia podatku naliczonego;
 • stworzeniu możliwości przeliczania przez podatnika kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym; 
 • wprowadzeniu możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży;
 • podwyższeniu limitu dla prezentów o małej wartości do 20 zł;
 • modyfikacji zasad dokonywania korekt zwiększających lub zmniejszających podstawę opodatkowania" - czytamy w materiale.
Zobacz wideo Czy ryzyko podniesienia podatków jest realne?

Według Kancelarii Prezydenta, zmiany służące doprecyzowaniu i uzupełnieniu przepisów ustawy obejmują m.in.:

 1. zmiany dotyczące instytucji Wiążącej Informacji Stawkowej;
 2. przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015;
 3. zmiany przepisów dotyczących tzw. białej listy podatników;
 4. tzw. mechanizmu podzielonej płatności;
 5. stworzenie podstawy prawnej do stosowania do kar pieniężnych przewidzianych w ustawie o VAT przepisów działu IV Ordynacji podatkowej;
 6. zmianę przepisów dotyczących tzw. dodatkowego zobowiązania podatkowego
 7. modyfikację definicji legalnej rolnika ryczałtowego.

Prezydent podpisał ustawę o Slim VAT

"Celem zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów 'tax free' oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów. W związku z powyższym do ustawy dodano definicję legalną pojęcia 'system tax free', jak również zmodyfikowano przepisy dotyczące obowiązków sprzedawców" - napisano także.

Zmiany w ustawie Prawo bankowe mają charakter dostosowawczy. Istotą zmian w ustawie o podatku akcyzowym jest przedłużenie do 31 grudnia 2022 r. zwolnienia od akcyzy samochodów osobowych stanowiących pojazd hybrydowy. Zmiana w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności polega na wydłużeniu, do dnia 31 grudnia 2021 r., terminu, w którym wierzyciel, będący naczelnikiem urzędu skarbowego dokonuje wprowadzenia do Rejestru Należności Publicznoprawnych określonych ustawą danych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:  art. 4, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.; art. 1 pkt 15 lit. b, która wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.; art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.; art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 23 lit. b i c oraz pkt 29–33, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Więcej o: