Polityka energetyczna Polski do 2040 r. Rząd przyjął uchwałę

Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP) opiera się na trzech filarach: sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny i dobrej jakości powietrze - podało Centrum Informacyjne Rządu. Udział odnawialnych źródeł w zużyciu energii ma wynieść minimum 23 proc. do 2030 r. Pierwszy blok elektrowni jądrowej w Polsce będzie uruchomiony w 2033 r.

"Niskoemisyjna transformacja energetyczna będzie sprzyjała zmianom modernizacyjnym całej polskiej gospodarki, gwarantując bezpieczeństwo energetyczne, dbając o sprawiedliwy podział kosztów i ochronę najbardziej wrażliwych grup społecznych" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej rządu

Zobacz wideo "Produkcja paliwa wodorowego może wytworzyć milion miejsc pracy w UE"

Opublikowany dokument to wkład w realizację Porozumienia paryskiego zawartego w 2015 r. w czasie 21. konferencji stron Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (COP21), z uwzględnieniem przeprowadzenia transformacji w sposób sprawiedliwy i solidarny. "Polityka energetyczna Polski do 2040 r. uwzględnia także wyzwania związane z dostosowaniem gospodarki do m.in. unijnych uwarunkowań dotyczących celów klimatyczno-energetycznych na 2030 r., Europejskiego Zielonego Ładu czy planu odbudowy gospodarczej po pandemii COVID-19."

Cele polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Główne cele PEP 2040 zakładają m.in. optymalne, możliwie długie wykorzystanie własnych surowców energetycznych (transformacja regionów węglowych). Rozbudowę infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej (rynek mocy; wdrożenie inteligentnych sieci elektroenergetycznych).

W planie jest mowa również o dywersyfikacji dostaw i rozbudowie infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych (budowa Baltic Pipe oraz drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego). Wdrożenie energetyki jądrowej (Program polskiej energetyki jądrowej) i rozwój odnawialnych źródeł energii (wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej).

Najważniejsze elementy polityki energetycznej Polski do 2040 r.

Centrum Informacyjne Rządu wymienia główne elementy PEP 2040. Ma być ona realizowana poprzez:

  • W 2030 r. udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie co najmniej 23 proc.
  • W przypadku energetyki wiatrowej na morzu - moc zainstalowana osiągnie: ok. 5,9 GW w 2030 r. i do ok. 11 GW w 2040 r.
  • W 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę 6 bloków.
  • Do 2030 r. nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych (GHG) o ok. 30 proc. w stosunku do 1990 r.
  • Do 2040 r. potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne.
  • Redukcja wykorzystania węgla w gospodarce będzie następować w sposób zapewniający sprawiedliwą transformację.
  • Rozbudowie ulegnie infrastruktura gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, a także zapewniona zostanie dywersyfikacja kierunków dostaw.
Więcej o: