Dodatek pielęgnacyjny - ile wynosi i komu przysługuje?

Dodatek pielęgnacyjny to pewna pomoc ze strony państwa, mająca na celu przynajmniej częściowe pokrycie kosztów, wynikających z niezdolności osoby, która się o taki zasiłek ubiega. Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny, komu przysługuje i jak złożyć wniosek?

Dodatek pielęgnacyjny - ile wynosi i komu przysługuje?Dodatek pielęgnacyjny to rodzaj comiesięcznego świadczenia wypłacanego przez ZUS osobom, które nie są zdolne do samodzielnego pokrycia kosztów codziennego funkcjonowania. Kto może się ubiegać o dodatek pielęgnacyjny?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje świadczenie?

  1. Osobom uprawnionym do emerytury lub renty własnej, które zostały uznane - przez lekarza orzecznika ZUS-u - za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.
  2. Osobom, które ukończyły 75. rok życia.

Warto w tym miejscu podkreślić, że całkowita niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji ma miejsce wówczas, gdy powstaje takie naruszenie sprawności organizmu, które wymaga stałej pomocy ze strony drugiej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych i spraw życia codziennego, m.in. ubierania się, spożywania posiłków, mycia, możliwości zakupu żywności, sprzątania, wizyt u lekarza czy dokonania opłat warunkujących samodzielne bytowanie w miejscu zamieszkania.

WAŻNE! świadczenie w postaci dodatku pielęgnacyjnego nie przysługuje osobie, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa ona poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny po 75. roku życia?

Dodatek pielęgnacyjny dla osób po 75. roku życia, jak i dla pozostałych osób, które mogą się u niego ubiegać, wynosi od 1 marca 2021 roku 239,66 zł miesięcznie. Należy pamiętać, że świadczenie to - podobnie jak emerytura czy renta - jest corocznie waloryzowany, dlatego z dniem 1 marca każdego roku ma miejsce zmiana jego wysokości. Dla porównania w 2020 r. jego wysokość wynosiła 229,91 zł. Należy również pamiętać o tym, że dodatek pielęgnacyjny nie podlega podatkowi dochodowemu, jak również jest wolny od egzekucji sadowych czy komorniczych.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny - jak złożyć i jakie są wymagane dokumenty?

Z uwagi na to, że dodatek pielęgnacyjny jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wniosek należy złożyć właśnie do ZUS-u, wraz z wymaganymi dokumentami. Jakimi?

  1. Wniosek o dodatek pielęgnacyjny.
  2. Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku)
  3. Dokumentacja medyczna (ewentualnie).

Wskazane wyżej dokumenty należy złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS. Wniosek rozpatrywany jest najczęściej przez jednostkę ZUS właściwą ze względu na miejsce zamieszkania osoby, której ma zostać przyznany dodatek. Jednostka ma 30 dni ma poinformowanie zainteresowanego o tym, czy dodatek zostanie przyznany. W przypadku odmowy, przysługuje odwołanie od decyzji organu przyznającego świadczenia - do Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Odwołania dokonuje się za pośrednictwem jednostki ZUS, która wydała decyzję

Wartym podkreślenia jest fakt, że dla osoby, która ukończyła 75 lat, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez ZUS z urzędu, co oznacza, że nie musi ona składać żadnego wniosku.

Więcej o: