Wcześniejsza emerytura za pracę w szczególnych warunkach. Kiedy można ją otrzymać?

Praca w szczególnych warunkach wiąże się z czynnikami ryzyka, które mogą spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia. Wiele osób, już przed wiekiem emerytalnym, boryka się z uciążliwościami, które spowodowane są wykonywaniem przez wiele lat pracy w szczególnych warunkach. Niektóre osoby, w związku ze znacznym wpływem pracy na zdrowie, mogą starać się o wcześniejszą emeryturę. Komu się należy? Odpowiadamy.

Przepisy odnośnie do pracy w szczególnych warunkach uregulowane są przez rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego oraz wzrostu emerytur i rent inwalidzkich dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. Z kolei przepisy dotyczące wcześniejszych emerytur regulowane są ustawą z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Praca w szczególnych warunkach. Jakie są czynniki ryzyka?

Praca w szczególnych warunkach to taka, której wykonywanie jest związane z pewnym ryzykiem. Jej długotrwałe wykonywanie może więc wiązać się z trwałym uszkodzeniem zdrowia. Aby wykonywane obowiązki zaliczały się do pracy w szczególnych warunkach, czynniki te muszą być niemożliwe do wyeliminowania.

Determinowane są one siłami natury (prace pod ziemią, na wodzie, pod wodą i w powietrzu) lub technologią (praca w warunkach gorącego lub zimnego mikroklimatu, podwyższonego ciśnienia lub bardzo ciężka praca fizyczna np. w niezmiennej pozycji ciała).

DLOPOEmerytury stażowe 2021 - najnowsze informacje. Kiedy pojawią się w Polsce?

Praca o szczególnym charakterze. Jaka to praca?

Praca o szczególnym charakterze wiąże się ze zwiększoną odpowiedzialnością oraz szczególną sprawnością psychofizyczną, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej związanego z procesem starzenia się.

Zawody, w których pracownicy wykonują pracę o szczególnym charakterze to m.in. pilotowanie statków powietrznych i wodnych, prowadzenie autobusów i trolejbusów, praca ratowników medycznych i jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Tacy pracownicy mogą ubiegać się o wcześniejszą emeryturę tzw. emeryturę pomostową. Jak podaje TVN24, aby ubiegać się o emeryturę pomostową, należy spełnić następujące warunki:

  • urodzić się po 31 grudnia 1948 roku,
  • posiadać co najmniej 55 lat (kobiety) lub co najmniej 60 lat (mężczyźni),
  • potwierdzić wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przez co najmniej 15 lat,
  • staż ubezpieczeniowy (suma okresów składkowych i nieskładkowych) musi wynosić co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni),
  • wykonywać przed 1 stycznia 1999 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w starych wykazach prac albo w nowych wykazach prac,
  • wykonywać po 31 grudnia 2008 r. pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w nowych wykazach prac,
  • rozwiązać wszystkie stosunki pracy.

W niektórych przypadkach istotne jest wykonywanie danego zawodu. Okazuje się, że w niektórych zawodach wystarczy przepracować 10 lat lub osiągnąć 50. rok życia, by móc udać się na wcześniejszą emeryturę.

DLORZPracownicy ZUS planują strajki. Możliwe "wstrzymanie wypłaty świadczeń"

Osoby, które nie mogą otrzymać emerytury pomostowej, mogą ubiegać się o rekompensatę. Aby to zrobić osoba taka musi: przepracować przed 31 grudnia 2008 roku co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach zgodnie ze starym wykazem. Należy jednak wiedzieć, że otrzymana rekompensata nie będzie wypłacana w gotówce, ale przyjmie formę dodatku do kapitału początkowego, co wpłynie na podniesienie wysokości świadczenia emerytalnego.

Więcej o: