Umowa przedwstępna - co powinna zawierać? Jak prawidłowo ją sporządzić? [WZÓR]

Co powinna zawierać umowa przedwstępna tak, aby w pełni zabezpieczała interesy obu stron kontraktu? W jakich sytuacjach warto ją podpisać? Zobacz, jak przygotować umowę przedwstępną.

Przepisy nie precyzują tego, jak powinna wyglądać umowa przedwstępna, dlatego wiele osób szuka pomocy w interencie. W jakiej sytuacji warto podpisać taką umowę i co koniecznie trzeba w niej zawrzeć? 

Zobacz wideo Czy mamy bańkę na rynku mieszkaniowym, czy to jeszcze boom? [Q&A]

Umowa przedwstępna. Co to jest i kiedy warto ją spisać?

Co powinna zawierać umowa przedwstępna, aby mogła ona w pełni spełniać swoją rolę? Umowa przedwstępna jest w pełni regulowana przepisami Kodeksu Cywilnego. W artykule 389 wspomnianego Kodeksu określone jest, że jest to

umowa, przez którą jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia oznaczonej umowy

Przepisy nie precyzują jej brzmienia, niemniej jednak istnieją pewne stałe elementy, które powinna zawierać. W jakich przypadkach potrzebne jest zawarcie umowy przedwstępnej? Zazwyczaj ma to miejsce w przypadku zakupu nieruchomości, działki itp. Umowa taka jest niezbędna np. w przypadku, gdy kupujący ubiega się o kredyt hipoteczny

Więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Świetlisty krzyż w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w LublinieLublin. Ogromny podświetlany krzyż oślepia mieszkańców osiedla [ZDJĘCIA]

Umowa przedwstępna - wzór dokumentu

Umowa przedwstępna zazwyczaj dotyczy transakcji kupna-sprzedaży. Poniżej znajdziesz wzór takiego dokumentu.

                                              UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

Umowa zawarta w dniu …………………..... , w..……………………............, pomiędzy: ………………………………………(oznaczenie strony sprzedającej), zwaną dalej Sprzedającym

a .……………………………………(oznaczenie strony kupującej), zwaną dalej Kupującym

o następującej treści:

§ 1 Przedmiotem umowy jest zobowiązanie do zawarcia umowy sprzedaży …………………..………. .........................................................................................................................................................

§ 2 Strony postanawiają, że przyrzeczona umowa sprzedaży zostanie zawarta do dnia                  ...................................................................... za cenę .................................................................... (słownie:........................................................................................................................................).

§ 3

1. Sprzedawca oświadcza, że na poczet należności z tytułu ceny otrzymał w dniu dzisiejszym od Kupującego gotówką kwotę ........................................................... złotych tytułem zadatku.

2. W razie niewykonania umowy przez Kupującego zadatek przepada na rzecz Sprzedawcy.

§ 4

1. Sprzedawca oświadcza, że zbywane prawo wolne jest od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń na rzecz osób trzecich i nie toczy się również przeciwko niemu postępowanie egzekucyjne.

2. Gdyby po zawarciu niniejszej umowy ujawniło się istnienie jakiegokolwiek obciążenia zbywanego prawa, Sprzedawca zobowiązuje się je uregulować.

§ 5 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 6 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

Sprzedawca                                                                          Kupujący

..........................................                                                    ..........................................

Umowa przedwstępna - podstawowe elementy

Umowa przedwstępna musi zawierać kilka podstawowych elementów, wśród których znajdują się:

 • data i miejsce zawarcia umowy,
 • strony umowy,
 • przedmiot sprzedaży,
 • cena sprzedaży,
 • termin zawarcia umowy przyrzeczonej,
 • zadatek, zaliczka (fakultatywnie),
 • podpisy stron.

Budowa mieszkań, zdjęcie ilustracyjne.Kredyty hipoteczne i zagrożone spłaty. Widać wpływ kryzysu z 2008 roku

Umowa przedwstępna. Jakie dokumenty będą potrzebne?

Jako, że umowa przedwstępna pociąga za sobą formalne zobowiązania obu stron względem siebie, konieczne jest przeanalizowanie konkretnych dokumentów z nią związanych. Jakie dokumenty będą potrzebne przy umowie przedwstępnej dotyczącej np. sprzedaży mieszkania? Otóż do wglądu powinny zostać wówczas przedłożone:

 • dowód tożsamości,
 • dokumenty legitymujące prawa sprzedawcy do nieruchomości (umowa darowizny, sprzedaży, postanowienie sądowe, wyrok sądowy),
 • dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny nieruchomości (odpis księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów i budynków, zaświadczenie od spółdzielni mieszkaniowej),
 • dokumenty podatkowe i czynszowe (Urząd Skarbowy, Urząd Gminy, Spółdzielnia Mieszkaniowa).

Umowa przedwstępna. W jakiej formie należy ją zawrzeć?

Umowa przedwstępna, jak sama nazwa wskazuje, spełnia funkcję przede wszystkim gwarancyjną. Dzięki niej mamy bowiem pewność zawarcia w przyszłości tzw. umowy przyrzeczonej, której podpisanie w danym momencie nie jest możliwe. W związku z tym umowa przedwstępna musi zawierać kluczowe założenia umowy definitywnej. Biorąc pod uwagę umowę sprzedaży, będzie to określenie podmiotów i przedmiotu umowy, ceny oraz terminu.

Umowa przedwstępna. Na co zwrócić uwagę?

Umowa przedwstępna może zostać zawarta w dwóch formach. Pierwsza z nich to umowa cywilnoprawna, która tak naprawdę jest umową nie generującą żadnych kosztów dla obu stron. Niemniej jednak to rozwiązanie nie chroni kupującego w przypadku wynikłego sporu ze sprzedawcą. Drugim rozwiązaniem jest umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego, która posiada moc prawną i może zabezpieczyć obie strony transakcji na wypadek różnych okoliczności.

Olga SemeniukRząd potwierdza interwencję na rynku nieruchomości. "Wzmożony popyt"

Więcej o: