500 plus dla seniora również w 2022 r. Jak dostać dodatkowe pieniądze? [ZASADY PROGRAMU]

500 plus dla seniora będzie wypłacane również w 2022 roku. Świadczenie to można otrzymać po spełnieniu określonych warunków. Wyjaśniamy zasady programu i jak złożyć wniosek.

Część emerytów może ubiegać się o dodatkowe świadczenie. 500 plus dla seniora było wypłacane w 2021 r. i już wiadomo, że o pieniądze można ubiegać się również w tym roku. Świadczenie otrzymają osoby, które spełniają określone warunki - chodzi m.in. o stan zdrowia i miesięczne dochody.

500 plus dla seniora. Jakie warunki należy spełnić?

Świadczenie 500 plus dla seniora, czyli świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, można otrzymać, jeśli:

  • ukończyłeś 18 lat;
  • jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.

W przypadku seniorów (emerytów i rencistów), 500 plus można otrzymać, gdy:

  • jest się uprawnionym do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Ponadto należy mieć miejsce zamieszkania w Polsce i polskie obywatelstwo lub mieć prawo pobytu, lub prawo stałego pobytu w Polsce w przypadku posiadania obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Świadczenie 500 plus dla seniora nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - wtedy świadczenie może przysługiwać.

Dożywotnie 500 plus dla seniora. Jak złożyć wniosek?

Pieniądze ze świadczenia 500 plus dla seniora wypłacane są co miesiąc i dożywotnio. Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub drogą internetową - poprzez Profil Zaufany. Oprócz formularza konieczne jest załączenie dokumentów, które są dowodem na stan zdrowia przyszłego świadczeniobiorcy. Wnioskować nie trzeba osobiście. Może to zrobić w imieniu osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji osoba bliska.

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Zobacz wideo Jak możemy ochronić swoje pieniądze przed 12 proc. inflacją? Ekspert wyjaśnia
Więcej o: