Dodatek węglowy dostaniesz, jeśli płacisz za śmieci. Gmina sprawdzi i może odrzucić wniosek

Gminy mogą sprawdzać dane zawarte we wniosku o dodatek węglowy i odrzucić go, jeśli informacje nie będą zgadzały się z danymi w deklaracji śmieciowej. Wnioskodawcy, którzy nie płacą za śmieci, nie dostaną dodatku węglowego, za to będą zobowiązani uregulować zaległe opłaty za odbiór odpadów.

Wnioski o dodatek węglowy można składać od 17 sierpnia. Dodatek ten to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 złotych, z którego może skorzystać każdy, kto ogrzewa mieszkanie węglem lub paliwem węglopochodnym zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek węglowy a śmieci. Gminy mogą sprawdzić dane i odrzucić wniosek o wypłatę świadczenia

Natomiast 20 września nastąpiła nowelizacja ustawy o dodatku węglowym, która zaostrzyła przepisy. Przede wszystkim doprecyzowano kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych w złożonym wniosku. Przepisy uszczelniono, aby ograniczyć próby wyłudzenia dodatku węglowego oraz próby składania wniosków przez osoby, którym dodatek nie przysługuje.

Urzędnicy mają obowiązek sprawdzić wnioski, w których dane budzą wątpliwości - mogą również poprosić o złożenie dodatkowych dokumentów. Natomiast wójt, burmistrz lub prezydent będzie mógł przeprowadzić wywiad środowiskowy. Oczywiście taka kontrola może odbyć się tylko za wcześniejszą zgodą osoby składającej wniosek, jednak odmowa będzie wiązać się z odrzuceniem wniosku, a dodatek węglowy w tej sytuacji nie zostanie wypłacony.

Ponadto gminy będą mogły ustalić stan faktyczny na podstawie informacji wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także informacji uzyskanych w związku z postępowaniem o przyznanie:

  • świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego;
  • świadczenia wychowawczego;
  • dodatku osłonowego;
  • dodatku mieszkaniowego;
  • danych zgromadzonych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Gmina może zatem sprawdzić, czy wnioskodawca płaci za odbiór śmieci, ale też ustalić ilość osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. We wniosku o dodatek węglowy należy bowiem podać dane osób (łącznie z numerem PESEL), które wchodzą w skład gospodarstwa. Dane w tym wniosku można porównać do danych w deklaracji śmieciowej. Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne, ma obowiązek złożenia w swojej gminie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze stawkami uchwalonymi w gminie.

Jeśli dane we wniosku o dodatek węglowy nie będą zgadzały się z danymi w deklaracji śmieciowej, wnioskodawca nie tylko nie otrzyma dodatku węglowego, ale też będzie zobowiązany uregulować zaległe opłaty za odbiór śmierci.

Dodatek węglowy. Jeden dodatek na jeden adres zamieszkania

Za sprawą uszczelnienia przepisów o dodatku węglowym wprowadzono również zasadę: jeden dodatek węglowy na jeden adres zamieszkania. Innymi słowy, gdy pod jednym adresem zamieszkania mieszka więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje tylko jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych mieszkających pod tym adresem.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane.

Ponadto, co istotne, wydłużono termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku do dwóch miesięcy.

Zobacz wideo Zabraknie węgla na zimę? Derski: Myślę, że tak
Więcej o: