Odprawa emerytalna. Komu i kiedy przysługuje? Ile wynosi?

Odprawa emerytalna wypłacana jest w momencie zakończenia pracy zawodowej. Jej wysokość zależy od wynagrodzenia, jakie pobierała osoba odchodząca na emeryturę. Komu przysługuje to świadczenie?

Kończąc pracę zawodową i przechodząc na emeryturę, mamy prawo do odprawy emerytalnej. To dodatkowa pensja, którą otrzymuje osoba po zakończeniu pracy. Uzyskanie prawa do emerytury, czyli osiągnięcie wieku emerytalnego automatycznie nadaje nam prawo do odprawy.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Odprawa emerytalna. Dla kogo?

Zgodnie z 92 art. Kodeksu pracy odprawa emerytalna przysługuje każdemu pracownikowi - niezależnie od zawartego stosunku pracy, czy okresu zatrudnienia u ostatniego pracodawcy. Żeby ją otrzymać, nie wystarczy tylko osiągnięcie wieku emerytalnego. Należy faktycznie przejść na emeryturę i zrezygnować z pracy zarobkowej.

Odprawę można otrzymać tylko raz - nie mogą jej dostać osoby, które wcześniej ją pobrały. Co ważne, kilkukrotną odprawę można odebrać, jeśli świadczymy pracę dla więcej niż jednego pracodawcy. Trzeba jednak przejść wszędzie na emeryturę w tym samym momencie. Informacje o przyjęciu odprawy trzeba zawrzeć w świadectwie pracy. Odprawy emerytalnej nie dostają osoby, które wykonywały do tej pory pracę na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. 

Odprawa emerytalna. Ile wynosi?

Standardowo odprawa emerytalna wynosi tyle, ile miesięczne wynagrodzenie. Są jednak wyjątki od tej zasady - pracodawca w Regulaminie wynagradzania może zawrzeć wyższą kwotę. Ponadto niektóre grupy zawodowe mogą liczyć na większą kwotę - wśród nich są np. nauczyciele. Mogą oni liczyć na odprawę w wysokości:

  • dwumiesięcznej pensji - jeśli ma staż pracy mniejszy niż 20 lat,
  • trzymiesięcznej pensji - jeśli ma staż pracy większy niż 20 lat.

Więcej na zakończenie pracy mogą otrzymać także pracownicy samorządów. Wysokość odprawy uzależniona jest wówczas od stażu pracy:

  • przy stażu pracy większym niż 10 lat oprawa jest równa wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia
  • przy stażu pracy większym niż 15 lat oprawa jest równa wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia 
  • przy stażu pracy większym niż 20 lat odprawa jest równa wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Po 40 latach pracy w samorządzie odprawa to nagroda jubileuszowa. Taka odprawa emerytalna przysługuje pracownikom urzędów państwowych, samorządów, służby cywilnej, sfery budżetowej, nauczycielom, górnikom, a także niektórym pracownikom uczelni publicznych.

******

Więcej o: