Ekwiwalent dla emerytów i rencistów, którzy dostawali bezpłatny węgiel. Komu się należy? Ile wynosi?

Niektórzy emeryci i renciści mogą ubiegać się o ekwiwalent z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Komu przysługuje takie świadczenie? Ile wynosi jego kwota? Wyjaśniamy.

Emeryci i renciści, którzy kiedyś jako część wynagrodzenia otrzymywali bezpłatny węgiel, mogą ubiegać się o ekwiwalent (czyli równowartość pieniężną) z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Zostało to określone w Ustawie z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego.

Ekwiwalent za bezpłatny węgiel. Kogo to dotyczy?

A dokładniej, zgodnie z listą podaną na stronie ZUS-u, pieniądze te przysługują:

  • osobom, które uzyskały emeryturę i rentę przed 1 stycznia 2007 r. i były wtedy uprawnione do bezpłatnego węgla z kopalń całkowicie zlikwidowanych;
  • wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po byłym pracowniku kopalń całkowicie zlikwidowanych;
  • pracownikom kopalni likwidowanej wchodzącej w skład Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, którzy przeszli na emeryturę lub rentę;
  • wdowom, wdowcom i sierotom mającym ustalone prawo do renty rodzinnej po emerycie lub renciście, który pobierał ekwiwalent pieniężny wypłacany przez ZUS;
  • osobom, którym ustało prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej przyznanej na czas określony (wraz z ekwiwalentem pieniężnym wypłacanym przez ZUS), a następnie zostało ono przywrócone;
  • osobom, które przeszły na emeryturę, a wcześniej otrzymywały rentę z tytułu niezdolności do pracy wraz z ekwiwalentem pieniężnym;
  • osobom, którym ZUS przyznał i wypłacał ekwiwalent pieniężny na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2007 r.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Ekwiwalent za bezpłatny węgiel dla emerytów i rencistów. Ile wynosi? Czy trzeba złożyć wniosek?

Jeśli prawo do ekwiwalentu będzie ustalane po raz pierwszy, to przedsiębiorstwo górnicze powinno złożyć wniosek do ZUS-u. Robi to po ustaleniu dla konkretnego emeryta lub rencisty prawa do bezpłatnego węgla w naturze. Potem określa we wniosku wysokość ekwiwalentu i czas jego przysługiwania.

W jaki sposób ZUS ustala wysokość świadczenia? Ilość przyznanego węgla (maksymalnie trzy tony) jest mnożona przez przeciętną cenę zbytu węgla. Cena ta jest ustalana i ogłaszana w terminie do 20 stycznia każdego roku przez ministra aktywów państwowych w "Monitorze Polskim".

Co bardzo ważne, w przypadku, kiedy do renty rodzinnej uprawiona jest więcej niż jedna osoba, wszystkim przysługuje tylko jeden ekwiwalent, który jest dzielony po równo między uprawnionych członków rodziny - wyjaśnia ZUS.

Ekwiwalent za węgiel. Kiedy wypłata?

Ekwiwalent wypłaca ZUS z dotacji budżetowej. Wypłata następuje wraz z pobieraną dotychczas emeryturą lub rentą.

"Jeżeli wniosek został złożony już po terminie wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych, do wypłaty dochodzi w terminie płatności następującym po dniu złożeniu wniosku bądź w następnym terminie płatności, jeżeli okres pomiędzy dostarczeniem wniosku a terminem płatności jest krótszy niż 30 dni. Inna zasada wypłaty ekwiwalentu obowiązuje w przypadku zawieszenia prawa do emerytury lub renty. W takiej sytuacji dochodzi do niej kwartalnie, w trzecim miesiącu każdego kwartału" - wyjaśnia branżowy portal Infor.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]
Więcej o: