500 plus dla seniora. Wzrośnie próg dochodowy w 2023 roku [ZASADY PROGRAMU]

W przyszłym roku wzrośnie próg dochodowy, uprawniający do pobierania tzw. 500 plus dla seniora. Jest to świadczenie, które mogą pobierać emeryci i renciści oraz osoby młodsze, niezdolne do samodzielnej egzystencji. Na jakich zasadach wypłacany jest ten dodatek i kto może z niego skorzystać? Wyjaśniamy zasady programu.

500 plus dla seniora to dożywotni dodatek, który przysługuje głównie seniorom. Wiadomo, że świadczenie będzie wypłacane również w 2023 roku. Zmieni się jednak próg dochodowy.

500 dla seniora - jaki próg dochodowy w 2023 roku?

W marcu 2023 roku próg dochodowy wzrośnie z obecnej kwoty 1895,13 zł do 2157,80 zł miesięcznie. To efekt waloryzacji rent i emerytur.

500 plus dla seniora to dodatek w wysokości 500 zł, który może zostać pomniejszony zgodnie z zasadą "złotówka za złotówkę", jeśli łączna kwota emerytury i dodatku spowoduje przekroczenie progu dochodowego.

Więcej o świadczeniach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zasiłek chorobowy (zdjęcie ilustrujące) Pieniądze z ZUS po zmarłym. Spadkobiercy muszą złożyć wniosek

Pieniądze ze świadczenia 500 plus dla seniora wypłacane są co miesiąc i dożywotnio. Wniosek należy złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub drogą internetową - poprzez Profil Zaufany. Oprócz formularza konieczne jest załączenie dokumentów, które są dowodem na stan zdrowia przyszłego świadczeniobiorcy. Wnioskować nie trzeba osobiście. Może to zrobić w imieniu osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji osoba bliska.

Decyzja zostanie wydana w ciągu 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do jej wydania. Okolicznością taką może być uprawomocnienie się orzeczenia w sprawie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Świadczenia emerytalne i rentowe mogą być wyższe [zdjęcie ilustrujące] Waloryzacja. Emerytury w 2023 większe o nawet 300 zł? Rekordowe prognozy

500 plus dla seniora. Jakie warunki należy spełnić? Świadczenie przysługuje także młodszym 

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, można otrzymać, jeśli:

  • ukończyłeś 18 lat;
  • jesteś niezdolny do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • nie jesteś uprawniony do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie jesteś uprawniony do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych.

W przypadku seniorów (emerytów i rencistów), 500 plus można otrzymać, gdy:

  • Jest się uprawnionym do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł.

Ponadto należy mieć miejsce zamieszkania w Polsce i polskie obywatelstwo lub mieć prawo pobytu, lub prawo stałego pobytu w Polsce w przypadku posiadania obywatelstwa jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli jesteś obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Świadczenie 500 plus dla seniora nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - wtedy świadczenie może przysługiwać.

Zobacz wideo 14. emerytura zostanie na stałe? Pytamy wiceministra finansów
Więcej o: