Ulga dla rodzin 4 plus. Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać z tej ulgi podatkowej?

Z ulgi dla rodzin 4 plus, czyli specjalnej ulgi podatkowej mogą skorzystać rodzice, którzy mają co najmniej czworo dzieci. Są jednak pewne warunki, które muszą spełnić. Jakie dokumenty należy złożyć?

Osoby, które wychowują co najmniej czworo dzieci, od stycznia ubiegłego roku mogą skorzystać z ulgi 4 plus. Jest to ulga podatkowa, która pozwala na zaoszczędzenie konkretnej kwoty, którą musielibyśmy odprowadzić od przychodów. Jakie warunki należy spełnić, aby kwalifikować się do otrzymania tej ulgi?

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Ulga dla rodzin cztery plus. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać ulgę podatkową?

Według informacji dostępnej na stronie podatki.gov.pl ulga dotyczy przychodów uzyskanych z pracy na etacie, umowie zleceniu, działalności gospodarczej oraz z zasiłku macierzyńskiego. Jednym z głównych warunków jest osiągnięcie rocznych przychodów w kwocie maksymalnie 85,528 zł u każdego z rodziców lub opiekunów. Kolejną istotną kwestią, aby móc ubiegać się o ulgę podatkową, jest wykonywanie władzy rodzicielskiej, pełnienie funkcji opiekuna prawnego albo rodziny zastępczej. W przypadku pełnoletnich i uczących się dzieci warunkiem jest wykonywanie obowiązku alimentacyjnego albo sprawowanie funkcji rodziny zastępczej. Ulga dotyczy zarówno małoletnich, jak i pełnoletnich. W przypadku dorosłych wychowanków muszą mieć oni mniej niż 25 lat, uczyć się i nie uzyskiwać:

  • dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (np. umowa o pracę, umowa zlecenie), z wyjątkiem renty rodzinnej;
  • dochodów opodatkowanych 19 proc. podatkiem dochodowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych;
  • przychodów zwolnionych w ramach ulgi dla młodych i ulgi na powrót

- w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Dodatkowo rodzic może skorzystać z ulgi, nawet jeśli czwarte dziecko urodziło się w grudniu.

Jakich przychodów nie obejmuje ulga podatkowa dla rodzin 4 plus? Jakie dokumenty należy złożyć?

Niektóre rodziny nie mogą skorzystać z ulgi 4 plus, nawet jeżeli spełniły wyżej wymienione wymagania. Jest to spowodowane wyłączeniem konkretnych źródeł przychodów:

  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z wyjątkiem zasiłku macierzyńskiego (czyli nie obejmuje np. zasiłków chorobowych);
  • z umów o dzieło;
  • z praw autorskich (z wyjątkiem tych uzyskanych w ramach umowy o pracę);
  • podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
  • zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż zwolnione na podstawie ulgi dla rodzin 4 plus, np. diet i innych świadczeń z tytułu podróży służbowej, zapomogi otrzymanej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych lub długotrwałej choroby wypłaconej z ZFŚS, świadczeń 500 plus);
  • od których zaniechano poboru podatku w drodze rozporządzenia.

Istotną wytyczną w ubieganiu się rodzin o ulgę podatkową jest przebywanie dziecka w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Jeżeli zostało ono umieszczone w ciągu roku podatkowego w takiej instytucji za orzeczeniem sądu, nie jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do otrzymania ulgi przez rodzica lub opiekuna prawnego. 

Oświadczenie można samodzielnie zredagować lub skorzystać ze wzoru na końcu przewodnika na stronie podatki.gov.pl. W oświadczeniu trzeba poinformować o spełnieniu warunków potrzebnych do skorzystania z ulgi. Zwolnienie zostanie zastosowane przez pracodawcę lub zleceniodawcę najpóźniej od następnego miesiąca po złożeniu dokumentu. W rozliczeniu rocznym należy również złożyć informację PIT-DZ o liczbie dzieci i ich numerach pesel. 

Więcej o: