Świadczenia postojowe. Kogo dotyczą? Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać?

Świadczenia postojowe to forma wsparcia pieniężnego wypłacanego z powodu przestoju w działaniu firmy. Z tego rodzaju świadczeń moga skorzystać przedsiębiorcy, którzy zmagają się z kryzysem wywołanym min. przez pandemię.

Tarcza antykryzysowa 3.0 - najważniejsze założenia

Tarcza antykryzysowa 3.0 to ustawa, która wprowadza rozwiązania, mające na celu pomoc przedsiębiorcom odczuwającym skutki pandemii koronawirusa. Wiele firm, z uwagi na wprowadzon obostrzenia, zmaga się z kryzysem finansowym, dlatego też rząd sukcesywnie stara się proponować działania osłonowe w walce z trudna sytuacja wywołaną przez wirus. Uchwalona już trzecia wersję tarczy. Jakie są najważniejsze założenia tarczy 3.0? Oto kilka najistotniejszych kwestii:

 • brak limitu przychodu przy ubieganiu się o zwolnienie z ZUS przez samozatrudnionych - możliwość skorzystania ze zwolnienia ZUS, będzie się wiązała ze spełnieniem warunku osiągnięcia dochodu z działalności w lutym 2020 r. w wysokości nieprzekraczającej 7.000 zł. Zwolnienie będzie można otrzymać za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 maja 2020 r.
 • dodatkowy zasiłek opiekuńczy - wydłużony do 14 czerwca 2020 r.
 • podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającej do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900 zł na osobę
 • zwiększenie o 25% kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia za pracę (tj. wynikających z art. 871 kodeksu pracy) przysługującemu pracownikowi, któremu z powodu COVID-19 zostało obniżone wynagrodzenie lub członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu
 • wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla wojewódzkich, międzywojewódzkich i międzynarodowych operatorów, świadczących usługi przewozu pasażerskiego w transporcie kolejowym, w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przez kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii
 • świadczenie postojowe będzie mogło zostać przyznane osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Świadczenie postojowe - co to takiego?

Świadczenie postojowe to rodzaj pomocy pieniężnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą, jeśli miały one przestój spowodowany pandemia koronawirusa. Warto pamiętać, że postojowe to świadczenie, które jest  nieskładowane i nieopodatkowane. Można się o nie ubiegać trzykrotnie. Ma ono na celu zrekompensowanie spadku przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe - dla kogo?

Dla kogo świadczenie postojowe jest skierowane? Dotyczy ono osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:

 • osób, które korzystają z Ulgi na start
 • tych, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +)

Warto jednak podkreślić, że z tego rodzaju świadczenia mogą skorzystać wyłącznie ci przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek przychodów na skutek COVID-19.

Świadczenie postojowe. Jakie warunki trzeba spełnić?

Otrzymanie świadczenia postojowego wiąże się oczywiście ze spełnieniem określonych warunków. Jakie kryteria muszą zatem spełnić przedsiębiorcy, aby ubiegać się o tę pomoc?

 1. Działalność gospodarcza była prowadzona przed 1 lutego 2020 r., nie została zawieszona a przychód uzyskany w miesiącu przed miesiącem, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu z miesiąca poprzedzającego.
 2. Działalność gospodarcza była prowadzona przed 1 lutego 2020 r., ale została zawieszona po 31 stycznia 2020 r.
 3. Przedsiębiorca nie ma innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 4. Przedsiębiorca mieszka na terenie Polski i jest obywatelem polskim lub ma prawo czasowego lub stałego pobytu na terenie Polski.

Warto wiedzieć, że świadczenie postojowe przyznawane jest w wysokości 80% i 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Kto zatem ile uzyska?

 • świadczenie postojowe w wysokości 1.300 zł możesz otrzymać jeśli rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT
 • o świadczenie postojowe w wysokości 2.080 zł zł mogą obiegać się pozostali przedsiębiorcy

Świadczenie postojowe - należy złożyć wniosek w ZUS

Świadczenie postojowe będzie wypłacane przez ZUS i tam również przedsiębiorcy składają wnioski. W imieniu samozatrudnionych wniosek składa zleceniodawca lub zamawiający, jednak najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek możesz przekazać:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)
Zobacz wideo Jak rząd pomoże bezrobotnym?
Więcej o: