Urlop Wypoczynkowy 2016

Urlop wypoczynkowy - podstawowe informacje 

Urlop wypoczynkowy jest podstawowym rodzajem urlopu, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę. Jest odpowiedzią na gwarantowane przez Konstytucję prawo do wypoczynku i regeneracji sił. Urlop wypoczynkowy jest coroczny, nieprzerwany i płatny, ponadto nie można się go zrzec, ani przenieść na inną osobę. Powinien być wykorzystany przez pracownika w całości w danym roku kalendarzowym, jeśli jednak z różnych przyczyn stało się to niemożliwe, nieodebrane dni urlopu wypoczynkowego przechodzą na następny rok kalendarzowy, sumując się z nową pulą urlopu. Co najważniejsze, jest to urlop w pełni płatny (pracownik otrzyma podstawowe wynagrodzenie, które zazwyczaj otrzymuje- do płatności urlopu często nie liczy się kolejnych premii w systemie premiowym).

Urlop wypoczynkowy - wymiar

Pracownik, którego staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, ma do dyspozycji minimum 20 dni urlopu, natomiast pracownik, którego staż pracy wynosi więcej niż 10 lat, ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego. Staż pracy jest w tym przypadku liczony jako suma okresów zatrudnienia, obejmująca również okres nauki w szkołach ponadpodstawowych (jeśli się je ukończyło), okres odbywania zasadniczej służby wojskowej, okres, za który przyznano odprawy z tytułu zwolnień grupowych, okres urlopu bezpłatnego.

Prawa do urlopu wypoczynkowego nabywamy wraz z rozpoczęciem zatrudnienia, za każdy przepracowany miesiąc 1/12 wymiaru urlopu. Co to znaczy? Jeśli przepracujemy w nowej firmie osiem miesięcy, to mnożymy je przez wymiar urlopu i wynik działania jest ilością dni przysługującego nam urlopu wypoczynkowego, np. (8 miesięcy : 12) x 26 = 17 (w przybliżeniu).

Urlop wypoczynkowy - podanie

Urlop wypoczynkowy zazwyczaj jest planowany z dużym wyprzedzeniem, poprzez sporządzenie na życzenie pracodawcy rocznego planu urlopowego. Jest to niezbędny krok do tego, by pracodawca mógł zachować ciągłość interesu. Pracownik składa podanie o urlop wypoczynkowy, ale to pracodawca ma ostateczne zdanie w kwestii terminu pójścia na urlop pracownika. Pracownik może odwołać pracownika z urlopu, jednak wyłącznie wtedy, kiedy ma ku temu solidny powód.

Prawidłowo skonstruowany wniosek urlopowy musi zawierać dane pracownika, jak imię, nazwisko, stanowisko pracy, datę i miejsce wypełniania wniosku, prośbę o udzielenie urlopu i liczbę dni roboczych, które ma on objąć.