Zmiany dla pracowników w razie śmierci pracodawcy

Ministerstwo Rozwoju przygotowało założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej. Przewidują one zmiany dla pracowników w wypadku śmierci przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z

sukcesją przedsiębiorstwa

osoby fizycznej. Przewidują one zmiany dla pracowników w wypadku śmierci

przedsiębiorcy

, będącego

osobą fizyczną

.

Chodzi tu między innymi o obowiązek powiadomienia o możliwości

nabycia przedsiębiorstwa

i prawo pierwokupu przez pracowników. W myśl przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju założeń ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z

sukcesją przedsiębiorstwa

osoby fizycznej w przypadku, gdy przedsiębiorstwo w wyniku spadkobrania ma przypaść gminie albo Skarbowi Państwa, jako spadkobiercy ustawowemu, wprowadzony będzie obowiązek ogłoszenia przez Skarb Państwa możliwości nabycia przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu przez pracownika lub pracowników zmarłego przedsiębiorcy, w terminie do roku od dnia ogłoszenia. Sprzedaż

przedsiębiorstwa

przez gminę albo Skarb Państwa ma następować z uwzględnieniem

cen rynkowych

.

W sytuacji, gdy brak jest spadkobierców spokrewnionych ze spadkodawcą lub ustanowionych przez niego w

testamencie

, przedsiębiorstwo, zgodnie z art. 935

Kodeksu cywilnego

, nabywa gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy albo Skarb Państwa, gdy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy w Polsce nie da się ustalić lub ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy znajdowało się za granicą. Z uwagi na przedmiot i rozmiar działalności nabywanego w spadku przedsiębiorstwa, gmina albo Skarb Państwa zwykle nie są zainteresowane kontynuowaniem jego

działalności

. Dlatego, w ocenie Ministerstwa Infrastruktury, konieczne jest wprowadzenie rozwiązania, które da możliwość przejęcia przedsiębiorstwa przez osobę trzecią, jak ustawowe prawo pierwokupu przedsiębiorstwa dla pracowników.

Kontynuacja stosunków pracy

Projekt założeń przewiduje, że w razie śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną

umowy o pracę

nie wygasną, a wszystkie uprawnienia i obowiązki pracodawcy będą wykonywane przez prokurenta

mortis causa

, czyli prokurenta na wypadek śmierci. Projekt odsyła do odpowiedniego stosowania art. 231 Kodeksu pracy, który reguluje kwestię przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę pod warunkiem, że do zapewnienia ciągłości

działalności przedsiębiorstwa

poprzez przejęcie przez następcę prawnego lub powołanie prokurenta mortis causa dojdzie w okresie do 1 miesiąca od dnia otwarcia spadku.

Obowiązki z zakresu ubezpieczeń społecznych

W myśl proponowanych zmian prokurent mortis causa będzie wykonywać wszystkie obowiązki ciążące na

pracodawcy

związane z zabezpieczeniem społecznym

pracowników

, czyli obowiązki płatnika składek.

Omawiane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Z założeń ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z sukcesją przedsiębiorstwa osoby fizycznej powstanie projekt ustawy, który trafi pod obrady rządu.

Autorem jest:

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w przeciwdziałaniu bezprawiu urzędniczemu i w kontrolach podatkowych