Pracownicze Plany Kapitałowe pod ostrzałem Rządowego Centrum Legislacji. Ustawa może być niezgodna z konstytucją

Część przepisów zaktualizowanego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) może budzić wątpliwości w kontekście zgodności z Konstytucją RP, uważa Rządowe Centrum Legislacji (RCL).

Rządowe Centrum Legislacji zwraca uwagę, że uwzględniono tylko część zgłoszonych przez nie uwag do rządowego projektu naszych nowych emerytur.

Aktualne pozostają jednak nieuwzględnione i niewyjaśnione uwagi RCL zgłoszone w piśmie z dnia 26 marca 2018 r. Powyższe dotyczy:
zamieszczenia w projekcie ustawy przepisów, które jako potencjalnie prowadzące do naruszenia zasady równego traktowania, mogą budzić wątpliwości w kontekście zasady wyrażonej w art. 32 Konstytucji RP, w szczególności przepisów przyznających, z mocy samej ustawy, towarzystwu funduszy inwestycyjnych (TFI) będącemu spółką zależną od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (PFR) status 'wyznaczonej instytucji finansowej' niezależnie od spełnienia przez nie wymogów, które w przypadku innych TFI (oraz zakładów ubezpieczeń i towarzystw emerytalnych) muszą być spełnione w celu uzyskania przez nie wpisu do ewidencji PPK

- czytamy w uwagach RCL do projektu.

Tłumacząc bardziej przystępnie, RCL uważa, że nowy projekt ustawy przedstawiony przez Ministerstwo Finansów pod koniec maja, stawia w pozycji uprzywilejowanej PFR TFI. 

Czytaj także: Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli nowa emerytura dla 11 mln osób od 2019 r. Analitycy policzyli, kto zyska a kto straci

Nie wszyscy dostaną 250 zł?

Na liście przepisów potencjalnie naruszających art. 32 Konstytucji, który mówi, że "Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne" oraz, że "nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny", RCL wymienia również m.in. wyłączenie z wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł uczestników, w imieniu których umowę o prowadzenie PPK zawarto po dniu 31 grudnia 2020 r.

Zdaniem Centrum Legislacji, konstytucję może naruszać też przyznanie prawa do wnoszenia pozwów zbiorowych w sprawach wynikających z umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK. Tymczasem w przepisach dotyczących innych, już funkcjonujących, planów emerytalnych jak IKE (Indywidualne Konta Emerytalne), IKZE (Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) i PPE (Pracownicze Programy Emerytalne) takiej możliwości nie ma.

RCL tłumaczy, że "odstępstwa od równego traktowania przez prawo sytuacji podobnych są dopuszczalne, ale pod warunkiem spełnienia określonych przesłanek", a te nie zostały przedstawione.

Czytaj także: Pracownicze Plany Kapitałowe pod ostrzałem ministrów. I ten argument - przez PPK PiS-owi może gorzej pójść w wyborach

Niejasne sformułowania w ustawie o PPK

W ustawie znalazły się również niejasne sformułowania:

W projekcie nie wyjaśniono ani nie doprecyzowano także regulacji art. 25 ust. 5 u.p.p.e., w którym przewiduje się wnoszenie wpłat do PPK również 'bezpośrednio przez uczestnika, który nie jest zatrudniony u pracodawcy na jego rachunek w programie' (niejasne jest bowiem określenie 'uczestnik, który nie jest zatrudniony u pracodawcy')

W podsumowaniu napisano: "RCL zauważa ponadto, iż projekt wymaga dopracowania pod względem prawnym, redakcyjnym i legislacyjnym, co będzie mogło zostać dokonane na etapie komisji prawniczej".

Emerytury po nowemu

Pracownicze Plany Kapitałowe to recepta rządu PiS na wyższe emerytury dla Polaków w przyszłości. Według założeń taki plan ma być uruchomiony w każdej firmie, i "z automatu" zostaliby do niego zapisani wszyscy pracownicy, niezależnie od formy zatrudnienia (choć pracownicy mieliby czas na wypisanie się z PPK). Dopiero wtedy będzie się można z niego wypisać. Takie automatyczne zapisy będą jednak powtarzane co dwa lata.

Czytaj także: Pracownicze Plany Kapitałowe. Ubezpieczyciele chcą zwolnienia z podatku, inaczej to nie ma sensu

Minimalna składka do PPK miałaby wynosić 2 proc. pensji brutto miesięcznie, do tego pracodawca dokładałby nie mniej niż 1,5 proc. Swój wkład miałoby mieć też państwo - z budżetu dołoży każdemu oszczędzającemu 250 zł opłaty powitalnej oraz dodatkowo 240 zł dopłaty rocznej.

Według roboczej koncepcji rządu, przez pierwsze dwa lata środkami w PPK zarządzał Polski Fundusz Rozwoju, a następnie fundusze inwestycyjne.

Rząd ocenia, że program może objąć nawet ponad 11 mln osób. Zapewnia, że oszczędności w PPK byłyby całkowicie prywatne. 

+++

Ewa Błaszczyk: Nie zakładajmy na wstępie, czy będzie sukces czy klapa, tylko zróbmy robotę [NEXT TIME]

Więcej o: