Jest projekt noweli ustawy o cenach prądu. Jednak nie będzie zamrażania stawek dystrybucji

Poselski projekt ustawy nowelizującej m.in. ustawę w sprawie cen energii elektrycznej, zakłada m.in. usunięcie obowiązku utrzymania cen na poziomie nie wyższym niż na koniec 2018 r. przez przedsiębiorstwa przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej.
Zobacz wideo

"Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw w art. 1 w pkt 1 obejmuje propozycję zmiany art. 5 tej ustawy, polegającą na:

a) doprecyzowaniu, że ceny i stawki opłat w określonych wysokościach należy stosować wobec odbiorców końcowych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, co jest zgodne z pozostałymi przepisami nowelizowanej ustawy;

b) doprecyzowaniu, że obowiązek określony w tym przepisie dotyczy wszystkich rodzajów umów zawieranych pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu a odbiorcą końcowym;

c) usunięciu z tego artykułu obowiązku dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej, polegającego na określeniu na 2019 r. cen i stawek za energię elektryczną w wysokości nie wyższej niż ceny i stawki opłat brutto stosowane w dniu 31 grudnia 2018 r." - czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, ustawę - Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysoko sprawnej kogeneracji.

Zmiana wynika z wynika z pojawienia się wątpliwości na tle obowiązujących przepisów ustawy w postaci ingerencji w uprawnienia Urzędu Regulacji Energetyki (URE), wyrażonych przez przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz URE.

Projekt przewiduje, że przedsiębiorstwa obrotu energią elektryczną określą ceny i stawki na 2019 r. w wysokości cen stosowanych w 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie zatwierdzonej przez prezesa URE lub nie wyższej niż ceny i stawki opłat za energię elektryczną stosowane dla odbiorcy końcowego w dniu 30 czerwca 2018 r., ustalone przez to przedsiębiorstwo w inny sposób.

Zaproponowano, by obowiązek zmiany umów w stosunku do cenników energii elektrycznej był realizowany nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

"Kolejną zmianą, przedstawioną w art. 1 pkt 3 lit. a projektu, jest propozycja umożliwienia ubiegania się o wypłatę kwoty różnicy cen przez odbiorców końcowych energii elektrycznej, kupujących energię elektryczną na własny użytek, którzy nie zakupują energii elektrycznej od przedsiębiorstw obrotu, lecz sami dokonują zakupu na Towarowej Giełdzie Energii S.A. lub za pośrednictwem towarowego domu maklerskiego" - czytamy dalej.

Zaproponowano tez dodanie artykułu, zgodnie z którym wnioski o wypłatę kwoty różnicy ceny po raz pierwszy będą mogły być złożone po dniu 31 marca 2019 r.

W ustawie Prawo ochrony środowiska zaproponowano doprecyzowanie, że 20 proc. środków uzyskanych ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych stanowi przychód Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

"Ww. środki przeznacza się nie tylko na dofinansowanie działań inwestycyjnych w obszarach: (1) wykorzystania OZE, (2) inwestycji w wysokosprawną kogenerację, (3) inwestycji realizowanych przez operatora systemu dystrybucyjnego, (4) dostosowania jednostek wytwórczych do poziomów emisji ustalonych w przepisach prawa UE oraz (5) inwestycji w magazyny energii elektrycznej, ale również, w zakresie dotyczącym tych obszarów, na wykonywanie zadań i obsługę Krajowego Operatora Systemu Zielonych Inwestycji (KOSZI) oraz refinansowanie NFOŚiGW kosztów poniesionych ze środków innych niż środki Rachunku klimatycznego" - wskazano także w uzasadnieniu projektu.

29 grudnia 2018 r. prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przeciwdziałającą wzrostowi cen prądu w 2019 r. Nowelizacja obniża akcyzę na energię elektryczną do 5 zł/MWh z 20 zł/MWh i obniża stawki opłaty przejściowej o 95 proc. w 2019 r. Ustala także poziom cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 31.12.2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30.06.2018 r. Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę otrzymają odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny.

Czytaj też: Ustawa o cenach prądu zabija rynek. Wszystko poszło nie tak, jak chciał rząd