Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Grębowie

Bank Spółdzielczy w Grębowie trafił pod zarząd komisaryczny. Tak postanowiła Komisja Nadzoru Finansowego. Decyzja była jednogłośna. Decyzja nie wpłynie to na obsługę klientów banku, warto też pamiętać, że depozyty
Zobacz wideo

Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała się ustanowić zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Grębowie. Decyzja ta wchodzi w życie 10 lipca 2019 roku.

KNF: zarząd komisaryczny w Banku Spółdzielczym w Grębowie

"Komisja, biorąc pod uwagę analizę stanu faktycznego oraz obowiązujący stan prawny, stwierdziła spełnienie przesłanek wynikających z art. 145 ust. 1 ustawy Prawo bankowe i zasadność ustanowienia w Banku zarządu komisarycznego w celu zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy. Zarząd komisaryczny został zobowiązany m.in. do sporządzenia sprawozdania finansowego Banku na dzień poprzedzający dzień ustanowienia zarządu komisarycznego oraz poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta" - czytamy w komunikacie KNF.

W skład zarządu komisarycznego wchodzą: Zbigniew Leszek Górniak jako przewodniczący oraz Joanna Mandla (i Edyta Maria Glajcar. To znaczy, że z dniem 10 lipca członkowie zarządu banku zostają odwołani, prokury i pełnomocnictwa ustanowione wcześniej wygasają, zawieszona też zostaje rada nadzorcza. To zarząd komisaryczny będzie mieć teraz prawo podejmować uchwały i decyzje we wszystkich sprawach zastrzeżonych w ustawie Prawo bankowe i statucie do właściwych władz i organów banku.

Bank Spółdzielczy w Grębowie będzie świadczył usługi jak dotychczas

Komisja zapewnia, że jej decyzja nie wpłynie na sposób obsługi klientów banku. "Bank spółdzielczy nadal będzie świadczył usługi w dotychczasowym zakresie. W mocy pozostają stosunki umowne łączące Bank Spółdzielczy w Grębowie z klientami. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami Banku Spółdzielczego w Grębowie." - wyjaśnia KNF. Komisja przypomina też, że depozyty, które klienci gromadzą w bankach spółdzielczych, są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Suma bilansowa banku na dzień 31 maja 2019 r. wynosiła 60.208.213 zł.

Więcej o: