Spis powszechny 2021. Za odmowę wzięcia udziału lub podanie nieprawdziwych danych grożą kary

1 kwietnia ruszy Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy. Jakie kary grożą za odmowę wzięcia udziału w spisie lub podanie fałszywych danych?
Zobacz wideo "Ubytek populacji w Polsce będzie porównywalny do II wojny światowej"

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się co 10 lat. W 2021 roku spis rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca. W tym czasie wszystkie osoby przebywające na terenie Polski mają obowiązek wziąć udział w spisie powszechnym.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jak wziąć udział?

Aby wziąć udział w tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, wystarczy odpowiedzieć na przygotowane wcześniej pytania. Można tego dokonać za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy.

W przypadku osób, które z różnych powodów nie będą mogły wziąć udziału w samospisie internetowym, dane zostaną zebrane metodą:

  • wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym,
  • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

Jakie dane należy podać w spisie powszechnym?

W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań pojawi się obowiązek podania prawdziwych danych, dotyczących m.in. płci, wieku, adresu zamieszkania, wykształcenia, sytuacji ekonomicznej i niepełnosprawności.

Zakres informacyjny spisów określają wymagania międzynarodowe oraz krajowe akty prawne i strategie. Potrzeby krajowe różnych grup użytkowników danych zostały również zbadane przez Główny Urząd Statystyczny podczas konsultacji społecznych spisu.

Spis powszechny 2021. Za odmowę wzięcia udziału lub podanie fałszywych danych grożą kary

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że odmowa udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd w wysokości do 5 tys. zł. Zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej:

  • kto narusza tajemnicę statystyczną, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 54),
  • kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej wykorzystuje dane statystyczne, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem pracy lub czynności na zlecenie prowadzącego badanie statystyczne statystyki publicznej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5 (art. 55),
  • kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne niezgodne ze stanem faktycznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega grzywnie (art. 56),
  • kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym, podlega grzywnie (art. 57),
  • kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu, podlega karze grzywny (art. 58).
Więcej o: