ZUS odbierze sobie zaległości z twojej emerytury. Nowe prawo ułatwi ściąganie należności

ZUS będzie mógł odbierać zaległe należności z wypłacanych świadczeń. W ten sposób zostanie znacznie uproszczona ściągalność długów wobec Zakładu.

ZUS w przypadku zaległości w płatnościach może upominać się o pieniądze w trybie administracyjnej egzekucji. To generuje koszty i jest czasochłonne. Nowe przepisy mają zwiększyć skuteczność odzyskiwania należności wobec ZUS i wejdą w życie od 1 stycznia 2022 roku. 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

ZUS pobierze zaległości z emerytury

"Zgodnie ze znowelizowanym art. 24 ust. 2 ustawy, składki oraz odsetki za zwłokę, koszty egzekucyjne, koszty upomnienia i dodatkowa opłata, nieopłacone w terminie, podlegają potrąceniu ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych wypłacanych przez ZUS lub ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub egzekucji sądowej" - donosi "Dziennik Gazeta Prawna".

Ponadto do art. 139. ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dodano punkt 2c, który stanowi, że ze świadczeń pieniężnych określonych w ustawie - po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - podlegają potrąceniu nieopłacone należności z tytułu składek. ZUS będzie mógł również zmniejszyć wyrównanie należne za wstecznie przyznanie emerytury lub renty i potrącenie z niego zaległości składkowych. 

Oznacza to, że od nowego roku ZUS będzie mógł potrącać zaległości z przyszłej emerytury przedsiębiorców, jeśli ci nie uregulują ich w inny sposób. Nie będzie mógł jednak robić tego w sposób zupełnie swobodny. 

ZUS nie zabierze całej emerytury

ZUS-owi nie będzie przysługiwało prawo do pozbawienia nas całej emerytury, Zakład ograniczają art. 140 i 141. Zgodnie z nimi, potrącenie w przypadku zaległych składek nie może wynosić więcej niż 25 proc. kwoty świadczenia. Ponadto istnieje też kwotowe ograniczenie. Po potrąceniu większości należności, kwota świadczenia nie może być mniejsza niż 660 zł. 

Więcej o: