500 plus dla niepełnosprawnych. Komu przysługuje? Jak złożyć wniosek?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że od 2019 roku oprócz 500 plus na dziecko można również ubiegać się o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, które ukończyły 18 lat. Jakie warunki trzeba spełnić, aby je otrzymać? Jak złożyć wniosek? Wyjaśniamy.

By uzyskać tzw. 500 plus dla osób z niepełnosprawnościami, należy złożyć wniosek do ZUS-u. Świadczenie otrzyma osoba pełnoletnia, niezdolna do samodzielnej egzystencji, jeśli ta niezdolność została potwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji. 500 plus przysługuje pomimo prawa do świadczenia z ZUS lub KRUS. 

Zobacz wideo Czy waloryzacja 500 plus jest możliwa?

500 plus do niepełnosprawnych. Komu przysługuje?

Od marca tego roku wzrósł próg uprawniający do tzw. 500 plus dla osób z niepełnosprawnością. Dotychczas ubiegać się o nie można było, tylko gdy nie pobiera się emerytury, renty oraz nie ma prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych lub gdy kwota tych świadczeń brutto nie przekraczała 1396,13 zł. Teraz jest to 1896,13 zł.

Wzrosła ona zgodnie z wprowadzonym na początku bieżącego roku mechanizmem stałej, corocznej waloryzacji wysokości kryterium. Zapowiada on, że próg warunkujący uzyskanie świadczenia uzupełniającego będzie podwyższany na zasadach określonych przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

"Jeśli pobierasz emeryturę, rentę lub inne świadczenie finansowane ze środków publicznych i łączna kwota brutto tych świadczeń wynosi więcej niż 1396,13 zł, a nie przekracza 1896,13 zł, wysokość świadczenia uzupełniającego będzie niższa niż 500 zł. Będzie to różnica między kwotą 1896,13 zł i łączną kwotą przysługujących Ci świadczeń" - wyjaśnia ZUS.  

Więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

500 plus dla niepełnosprawnych. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji można pobrać na stronie ZUS-u [LINK]. Należy do niego dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. 

ZUS informuje, że w przypadku osób, które mają ustalone prawo do świadczenia emerytalno-rentowego, oba dodatki będą wypłacane razem. Natomiast osoby nieposiadające w ZUS żadnych świadczeń, będą otrzymywały je w terminie płatności, który zostanie wskazany w decyzji przyznającej to świadczenie. 

"Świadczenie zostanie przyznane od miesiąca, w którym zostaną spełnione wymagane warunki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszony zostanie wniosek o to świadczenie" - wyjaśnia ZUS.

Więcej o: