Dodatek węglowy. Świadczenie mogą otrzymać również Ukraińcy. Są warunki

Dodatek węglowy to pomoc dla mieszkańców gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Czy jednorazowe świadczenie może otrzymać uchodźca z Ukrainy? Zależy to od jego statusu prawnego w Polsce.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 złotych, z którego może skorzystać każdy, kto ogrzewa swoje lokum drożejącym i niedostępnym węglem lub paliwem zawierającym węgiel. Aby je uzyskać, potrzebny jest jedynie adres. Jeżeli nieruchomość zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe - każdemu z nich przysługują pieniądze.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Zabraknie węgla na zimę? Derski: Myślę, że tak

Dodatek węglowy. Czy świadczenie mogą otrzymać Ukraińcy? 

Okazuje się, że nie tylko obywatel Ukrainy może otrzymać dodatek węglowy, ale każdy cudzoziemiec. Jak podaje Infor, świadczenie przysługuje tym, którzy mają miejsce zamieszkania i przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany.

W tym miejscu warto zauważyć, że status osób przybyłych z Ukrainy do Polski po wybuchu wojny (24 lutego), wynika z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa ta nie zapewnia z automatu statusu uchodźcy w rozumieniu ustawy dotyczącej dodatku węglowego. Status uchodźcy jest bowiem odrębną procedurą, którą koordynuje Urząd ds. Cudzoziemców. 

Wysokość dodatków może zostać obniżona

Składanie wniosków o świadczenie ruszyło 17 sierpnia 2022 i potrwa do 30 listopada. Dokumenty można dostarczyć osobiście do urzędu gminy lub innej jednostce organizacyjnej lub drogą elektroniczną przez ePUAP. Jak poinformowała Rada Ministrów, cytowana przez portal 300gospodarka.pl, "gdy wykorzystanie środków zaplanowanych na dodatek osiągnie poziom 95 proc., wysokość wypłacanych dodatków węglowych będzie proporcjonalnie obniżona tak, aby łączna wysokość wypłacanych dodatków była równa maksymalnemu limitowi środków finansowych przeznaczanych na przyznanie dodatków".

Więcej o: