Dodatek węglowy nie przysługuje, gdy piec jest zgłoszony do CEEB z opóźnieniem

Dodatek węglowy nie otrzymają gospodarstwa domowe, które nie złożyły deklaracji CEEB w terminie lub po 11 sierpnia zmieniły ją i wskazały inne główne źródło ogrzewania (nie dotyczy zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy). A za podanie nieprawdziwych danych we wniosku o świadczenie grożą kary.
Zobacz wideo Z jakich żarówek warto korzystać w domu, by zaoszczędzić pieniądze?

Jednym z warunków otrzymania dodatku węglowego jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Aby nie dopuścić do prób wyłudzenia świadczenia, rząd postanowił uszczelnić przepisy w tej kwestii.

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatek węglowy a deklaracja CEEB. Nie ma świadczenia bez złożonej w terminie deklaracji

Zgodnie z zapisami ustawy o dodatku węglowym dopłata przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do CEEB w terminie do 11 sierpnia 2022 r. Zmiany dokonywane w ewidencji po tym terminie pozostaną bez wpływu na ustalenie prawa do dodatku - z wyjątkiem zgłoszeń dokonywanych po raz pierwszy.

Przepisy o dodatku węglowym zaostrzono, gdy pojawiały się przypadki korygowania deklaracji celem uzyskania dodatku węglowego. Podsumowując - jeśli po 11 sierpnia dokonano korekty deklaracji CEEB i zmieniono główne źródło ogrzewania (np. z kotła gazowego na węglowy), to wtedy dodatek nie zostanie przyznany. Dodatek węglowy będzie jednak przysługiwał w przypadku uzupełnienia informacji na temat zgłoszonego wcześniej źródła ciepła.

Przypominamy - za podanie nieprawdziwych danych we wniosku o dodatek węglowy grozi kara więzienia. Mówi o tym art. 233 par. 6 Kodeksu karnego: "Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8".

Dodatek węglowy uszczelniony. Obowiązuje zasada: "jeden adres, jeden dodatek". Do kiedy można złożyć wniosek?

Kolejne zmiany w dodatku węglowym, które wprowadzono we wrześniu to zasada: "jeden adres, jeden dodatek". Innymi słowy, gdy pod jednym adresem zamieszkania mieszka więcej niż jedno gospodarstwo domowe, przysługuje tylko jeden dodatek węglowy dla wszystkich gospodarstw domowych mieszkających pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski nie będą rozpatrywane. Ponadto, co istotne, wydłużono termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku do dwóch miesięcy.

Dodatek węglowy to jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. złotych, z którego może skorzystać każdy, kto ogrzewa mieszkanie węglem lub paliwem węglopochodnym zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, jeśli głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Wnioski o dodatek węglowy można składać od 17 sierpnia do 30 listopada.

Więcej o: