Nowe ulgi na bilety miesięczne. Niższe ceny dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji będą mogły skorzystać z ulg w wysokości 49 proc. na bilety miesięczne w pociągach osobowych i autobusach komunikacji zwykłej. Dotychczas w niższych cenach mogły nabywać wyłącznie bilety jednorazowe. Ulgi nie obejmują komunikacji miejskiej.

Dnia 25 sierpnia w życie weszła zmiana ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Zgodnie z jej postanowieniami możliwość zakupu ulgowych biletów miesięcznych otrzymały osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Zobacz wideo Bilety kolejowe są coraz droższe. Madrjas: Zaskoczyła mnie skala burzy medialnej

Nowe ulgi przy zakupie biletów miesięcznych. Wcześniej posiadały je wyłącznie osoby niewidome

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji uprawnione są do zakupu imiennych biletów miesięcznych w cenie niższej o 49 proc. Przed ostatnią zmianą ustawy osoby te otrzymywały możliwość skorzystania z ulgi wyłącznie w przypadku zakupu biletu jednorazowego. Ulgi na imienne bilety miesięczne przysługiwały z kolei tylko osobom niewidomym.

Wprowadzona ulga dotyczy biletów miesięcznych na przejazdy publicznym transportem zbiorowym kolejowymi pociągami osobowymi oraz autobusami w komunikacji zwykłej. Nie obowiązuje natomiast w przypadku przejazdów komunikacją miejską.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji. Jak poświadczyć prawo do ulgi?

Niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych - czytamy w art. 13 ust. 5 ustawy o emeryturach i rentach.

Uprawnienie do skorzystania z ulgi poświadczyć mogą określone dokumenty. Należą do nich:

 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
 • wypis z treści orzeczenia: wojskowej komisji lekarskiej, komisji lekarskiej podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji albo Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, albo Szefowi Agencji Wywiadu, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidztwa;
 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji, albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • zaświadczenie ZUS, stwierdzające przyznanie wyrokiem sądu świadczenia uzależnionego od zaliczenia do I grupy inwalidów albo od uznania niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów albo uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
 • legitymacja emeryta - rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
 • legitymacja emeryta - rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
 • legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności. 
Więcej o: