Świadczenie postojowe? Dla kogo? Jakie są warunki przyznania? Ministerstwo Rodziny odpowiada

Jakie warunki należy spełnić, by otrzymać świadczenie postojowe? Skierowane jest do samozatrudnionych i pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych i zostało umieszczone w tzw. Tarczy antykryzysowej. Kto może otrzymać postojowe?

– Celem tzw. tarczy antykryzysowej jest jak najszersze wsparcie przedsiębiorców i pracowników w tym trudnym czasie. W przypadku postojowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci dla zleceniobiorców, wykonawców dzieła i samozatrudnionych świadczenie w kwocie do ok. 2 tys. zł brutto – mówiła minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Zobacz wideo 31 marca premier Morawiecki wprowadził nowe restrykcje

Czym jest świadczenie postojowe?

Świadczenie postojowe to rodzaj jednorazowej wypłaty z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób.

Jakie warunki musi spełniać osoba samozatrudniona ubiegająca się o świadczenie?

Aby uzyskać takie świadczenie, przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe musi być o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie może być wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Ważne jest również, aby osoba zatrudniona miała zarejestrowaną działalność przed 1 lutego 2020 r. Dodatkowo świadczenie będzie przysługiwać również osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą po 31 stycznia i przychód z jej prowadzenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Ile wynosi takie wsparcie?

Świadczenie postojowe wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł.

Natomiast w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą, rozliczających się w formie karty podatkowej – świadczenie postojowe wynosić będzie 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 1300 zł.

Jakie warunki musi spełnić osoba będąca na zatrudnieniu na umowie cywilnoprawnej?

Aby zleceniobiorca lub wykonawca dzieła był uprawniony do świadczenia musi udowodnić zawarcie umowy przed 1 lutego 2020 r.

Świadczenie nie będzie przysługiwać osobom, których przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożeniu wniosku przekroczył 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Ile wynosi wsparcie dla takich osób?

W przypadku osób zatrudnionych na umowie cywilnoprawnej przysługuje świadczenie w wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia. Świadczenie postojowe wynosi 80 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. 2080 zł.

W przypadku osób wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej i których przychód z tych umów nie przekroczył w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, tj. kwoty 1300 zł, wysokość świadczenia postojowego wynosić będzie sumę wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów. Przykładowo, w przypadku 3 umów cywilnoprawnych na kwotę 300 zł każda, świadczenie postojowe wynosić będzie 900 zł.

W jaki sposób można uzyskać świadczenie?

Należy złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Więcej o: