Koniec użytkowania wieczystego, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę. I jeszcze trzy inne

Prezydent Andrzej Duda podpisał cztery ustawy. Chodzi o nowelizację ustawy o Radzie Ministrów, nowelizację kodeksu wyborczego oraz o gospodarce nieruchomościami i przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Prezydent podpisał też nowelizację ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Zobacz wideo

Celem nowelizacji ustawy o Radzie Ministrów jest umożliwienie premierowi przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. 

Równe bonifikaty za przekształcenie użytkowania wieczystego

Nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, ma na celu zrównanie stawek procentowych bonifikat od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa. Dotyczy to sytuacji gdy bonifikata udzielana za przekształcenie gruntu stanowiącego własność samorządu jest wyższa niż przysługująca za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa.

Przykładowo, chodzi o to, że jeśli np. władze samorządowe podejmą decyzję o bonifikacie za opłatę jednorazową w związku z przekształceniem na poziomie wyższym niż 60 proc., to automatycznie do jej wysokości dostosuje się wojewoda, który zarządza gruntami Skarbu Państwa. 

Szacuje się, że w Polsce jest 2,5 miliona domów i mieszkań w Polsce, których dotyczy ustawa. Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj

Czytaj więcej: Koniec użytkowania wieczystego. Teraz będzie można zaoszczędzić tysiące złotych

Nowelizacja kodeksu wyborczego

Skutkiem nowelizacji kodeksu wyborczego jest to, że osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe na każdą karę, a nie tylko na karę pozbawienia wolności, nie będzie miała prawa wybieralności w wyborach na wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Nowelizacja przywraca też jedną komisję wyborczą we wszystkich wyborach, z wyjątkiem wyborów samorządowych.

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce modyfikuje aktualnie obowiązującą regułę, zgodnie z którą od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu rektora uczelni do dnia wyboru albo powołania rektora, obowiązki rektora pełni najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora.

W myśl noweli, obowiązki rektora w takiej sytuacji będzie pełniła osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku jeżeli statut jej nie wskaże - najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora.

Wszystkie te ustawy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Więcej o: