NIK zarzucił półce zależnej PGNiG nieprawidłowości. Mamy odpowiedź. "Nie zgadzamy się"

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący spółki Exalo Drilling SA, zależnej od PGNiG. Zdaniem kontrolerów, w działalności firmy "wystąpiły liczne nieprawidłowości, których konsekwencje finansowe przekroczyły kwotę 21,5 mln zł". Spółka w przesłanej nam odpowiedzi stwierdza, że zarzuty NIK są bezpodstawne.
Zobacz wideo Kondycja gospodarki po pandemii. Belka: Jest nie najgorzej, ale to kosztowało

Exalo Drilling SA, spółka zależna PGNiG, od lat przynosi straty, a nieprawidłowości w jej działaniu - m.in. w Kazachstanie i Pakistanie - kosztowały ok. 20 mln zł - stwierdza Najwyższa Izba Kontroli w raporcie opublikowanym na początku tygodnia. 

Poprosiliśmy spółkę Exalo Drilling o odniesienie się do zarzutów NIK. "Już w toku czynności kontrolnych, a następnie w złożonych przez Exalo Drilling S.A. oraz PGNiG S.A. zastrzeżeniach wskazywano na szereg wątpliwości dotyczących zarówno ustalonego stanu faktycznego, jak i oceny działalności oraz finalnie wyartykułowanych przez kontrolerów wniosków pokontrolnych" - czytamy w przesłanej nam odpowiedzi. 

NIK o nieprawidłowościach w spółce. Mamy odpowiedź

"Exalo Drilling S,A, nie zgadza się ze stwierdzeniem NIK, jakoby suma skutków finansowych nieprawidłowości powstałych w związku z działalności na rynkach zagranicznych wyniosła łącznie ponad 21,5 mln złotych" - stwierdzają przedstawiciele firmy.

Ich zdaniem kwalifikowanie jako straty spornych należności z tytułu zobowiązań podatkowych w Republice Kazachstanu jest nieuzasadnione. "Z tytułu spornych zobowiązań  podatkowych Exalo  Drilling SA nie wydatkowała jeszcze żadnych środków, utworzono jedynie rezerwę na zobowiązanie wynikające z decyzji miejscowego organu skarbowego. A dodatkowo należy zaznaczyć, że wszczęto procedurę odwoławczą oraz procedurę MAP (wzajemnego porozumiewania), które nie są na dzień dzisiejszy rozstrzygnięte" - czytamy w piśmie przesłanym do next.gazeta.pl. 

"Jednocześnie do wartości "straty" doliczono sporną należność z tytułu kontroli ekologicznej w Kazachstanie, w tym obszarze wskazujemy jednak, że na skutek odwołania Spółki, Sąd uchylił przedmiotową decyzję i unieważnił postanowienie o nałożeniu kar na Exalo Drilling Oddział w Kazachstanie przez Departament Ekologii w sprawie szkody wyrządzonej środowisku naturalnemu" - twierdzą przedstawiciele spółki.

Uważają też, że sumie "skutków finansowych nieprawidłowości" uwzględniono kwotę należności niezapłaconych Exalo Drilling SA przez kontrahenta z Republiki Kazachstanu. Obecnie wobec tego kontrahenta toczy się postępowanie naprawcze, którego uczestnikiem jest Exalo Drilling. Spółka podejmuje zatem działania formalno-prawne, których celem jest odzyskanie należności. Trzeba również podkreślić, że  całościowo kontrakt w Kazachstanie był rentowny na poziomie EBITDA kontraktu, osiągnięto jednak niższy niż zakładany poziom rentowności (z uwagi na wtórną niewypłacalność kontrahenta).

Exalo Drilling S.A. nie zgadza się ponadto z zarzutem, że nie podjęło działań mających na celu dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń od pracowników oddziału w Pakistanie. W tym kontekście wskazujemy, że spółka podjęła czynności konieczne do polubownego i skutecznego odzyskania wadliwie naliczonych i nienależnie wypłaconych świadczeń pracownikom Oddziału w Pakistanie.

Marian BanaśNie tak szybko. Marian Banaś jeszcze długo może nie stracić immunitetu

Spółka skontrolowana przez NIK: Nadzóre prowadzony zgodnie z przepisami prawa

"Niezależnie od powyższego Exalo Drilling S.A. wykonując zobowiązanie wynikające z wniosków sformułowanych przez NIK w wystąpieniu pokontrolnym, podejmuje szereg działań, których celem jest między innymi poprawa skuteczności kontroli wewnętrznej w Exalo Drilling SA, w tym monitoringu działalności oddziałów zagranicznych spółki, jak i wzmocnienie nadzoru nad spółkami z Grupy Kapitałowej Exalo Drilling" - twierdzi spółka. 

Podkreśla też, że odpowiednie działania ukierunkowane na optymalizację i zwiększenie skuteczności nadzoru podejmuje również właściciel Exalo Drilling - PGNiG SA. Należy przy tym podkreślić, że w wystąpieniu pokontrolnym NIK stwierdziła, że sposób sprawowania nadzoru właścicielskiego przez PGNiG był prowadzony zgodnie z przepisami prawa. Prowadzone działania dotyczą zatem uszczegółowienia obowiązujących procedur wewnętrznych.

Exalo zapewnia, że aktualnie wszelkie procesy i operacje w firmie przebiegają z należytym poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi w obrocie gospodarczym.

Więcej o: