Dywidenda - co to takiego? Od czego zależy wypłata?

Dywidenda jest jednym z pojęć związanych z inwestycjami finansowymi. Rozpoczynając przygodę z inwestowaniem, np. w akcje, koniecznie musisz wiedzieć czym jest i jak ją uzyskać.

Dywidenda, z języka łacińskiego dividendum (rzecz do podziału) to pieniądze, które inwestorzy otrzymują jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału spółce. Co należy o niej wiedzieć?

Zobacz wideo Co to znaczy dobrze zarabiać? Pytamy Polaków [5 GAZETA.PL]

Dywidenda - co to?

Dywidenda wypłacana jest akcjonariuszom spółek kapitałowych w wysokości zatwierdzonej przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Wypłata uzależniona jest od kilku czynników:

  • zakończenia roku obrotowego;
  • sporządzenia sprawozdania finansowego;
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie;
  • decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Dywidenda może zostać wypłacona w formie środków pieniężnych lub innych aktywów, które dany podmiot posiada. Może przyjąć także formę udziałów w spółce. 

Według polskiego prawa, wysokość dywidendy nie może przekroczyć kwoty zysku netto z ostatniego roku obrotowego oraz sumy niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Wszystko to ma na celu ochronę praw kredytodawców spółki. 

Co to jest dywidenda?

Dywidenda jest to część zysku netto, tzn. po opodatkowaniu, którą dzieli się między akcjonariuszy. Co ważne każdy z udziałowców ma prawo partycypować w dywidendzie w równym stopniu. Co to oznacza? Otóż jeżeli od jednej akcji należny jest 1 złoty dywidendy, wówczas posiadacz 100 akcji otrzymuje 100 złotych, a posiadacz 10 000 akcji - 10 000 złotych. Szczególne uprawnienia posiadają właściciele akcji uprzywilejowanych. Mogą oni liczyć na wypłatę wyższych środków (jednak nie mogą ono być większe niż o połowę od dywidendy od zwykłych akcji). 

Należy pamiętać, że zyski z dywidendy podlegają opodatkowaniu. W Polsce stawka podatku wynosi 19 proc. Płatnikiem jest podmiot, który wypłaca dywidendę, co sprawia że osoba pobierająca dywidendę nie musi zgłaszać tego w swoim Urzędzie Skarbowym. W jej imieniu robi to spółka, która przygotowuje deklarację PIT 8-A. 

Istnieją przypadki, w których dywidenda może zostać zwolniona z podatku. Dzieje się tak m.in. w przypadku, gdy:

  • płatnikiem dywidendy jest spółka, która jest podatnikiem podatku dochodowego i posiada siedzibę na terytorium Polski;
  • spółka ma nie mniej niż 10 proc. akcji w kapitale spółki wypłacającej dywidendę. 

Czy będzie dywidenda? Od czego zależy wypłata dywidendy?

O tym, czy dywidenda będzie wypłacona i w jakiej wysokości decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Po przeanalizowaniu rocznego bilansu finansowego decydują oni o tym, czy dywidenda trafi do akcjonariuszy, czy może zostanie przeznaczona na dalsze inwestycje związane z dalszym rozwojem spółki. 

Pandemia koronawirusa spowodowała, że wiele spółek nie osiągnęło założonych zysków. Nie oznacza to jednak, że udziałowcy nie otrzymają dywidendy. O tym również decyduje Walne Zgromadzenie, które może zaordynować wypłatę dywidendy z zysków pochodzących z poprzednich lat. Muszą one jednak zostać pomniejszone o niepokryte straty, akcje i udziały własne a także sumy, które zasilają kapitał rezerwowy i zapasowy. 

Warto także wiedzieć, że dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy to dwa różne pojęcia, które początkujący inwestorzy muszą nauczyć się rozróżniać. 

  • dzień dywidendy - jest to dzień, w którym ustalone zostaje prawo do uzyskania dywidendy;
  • dzień wypłaty dywidendy - to z kolei dzień, w którym zysk akcjonariuszy zostaje im wypłacony w postaci pieniężnej (lub w postaci innych wartościowych aktywów lub przedmiotów).
Więcej o: