Praca zdalna na żądanie do 24 dni. Nowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy

Każdorazowe uzgadnianie miejsca wykonywania pracy zdalnej i wydłużenie okazjonalnej pracy zdalnej do 24 dni w ciągu roku - takie są założenia nowej wersji projektu nowelizacji Kodeksu pracy. Konsultacje międzyresortowe w tej sprawie potrwają do czwartku.
Zobacz wideo Praca zdalna z powodu koronawirusa? Sejm przegłosował nowe przepisy

23 lipca opublikowano drugą wersję projektu nowelizacji Kodeksu pracy, wprowadzającego pracę zdalną, w którym uwzględniono kilka zmian. Konsultacje międzyresortowe nad zmienionym projektem potrwają do czwartku.

Zdjęcie ilustracyjne Praca zdalna a upał. Czy pracodawca musi zapewnić wiatrak i napoje?

Okazjonalna praca zdalna do 24 dni

W nowej wersji projektu przede wszystkim wydłużono możliwość wykonywania pracy zdalnej okazjonalnie (na wniosek pracownika), przedłużając jej wymiar z 12 do 24 dni w roku kalendarzowym. W uzasadnieniu wyjaśniono, że przykładem wykorzystania instytucji okazjonalnej pracy zdalnej może być konieczność opieki nad członkiem rodziny, czy potrzeba wyjazdu do innej miejscowości w celu załatwienia spraw osobistych.

Zgodnie z założeniami projektu, praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika. Co do zasady będzie to miejsce zamieszkania pracownika lub inne wybrane przez niego miejsce. Jednak pracodawca za każdym razem będzie musiał wyrazić zgodę na wykonywanie przez pracownika pracy zdalnej w konkretnym miejscu.

Nowa wersja projektu w dalszym ciągu utrzymuje możliwość polecenia wykonywania pracy zdalnej bez uzgodnienia z pracownikiem, np. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii lub z powodu siły wyższej, jeśli zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe. Zmianą względem poprzedniej wersji projektu jest także to, że wydanie takiego polecenia będzie możliwe wówczas, gdy pracownik, bezpośrednio przed wydaniem polecenia, złoży oświadczenie, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Praca zdalna na wniosek pracowników sprawujących opiekę

Pracodawca będzie miał obowiązek zatwierdzić wniosek o wykonywanie pracy zdalnej w przypadku pracowników sprawujących opiekę nad członkiem rodziny. Nowa wersja projektu rozszerza listę przesłanek. Do tej grupy dodano również pracowników sprawujących opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Pracodawca będzie mógł odmówić ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, jednak w ciągu 7 dni będzie musiał poinformować o przyczynach odmowy (w pierwotnej wersji projektu było 5 dni).

Przepisy dotyczące wypłaty dodatkowych świadczeń finansowych związanych z wykonywaniem pracy zdalnej nie uległy większej zmianie. Pracownik i pracodawca mogą ustalić zasady wykorzystywania w czasie pracy zdalnej narzędzi pracy niezapewnionych przez pracodawcę. W nowej wersji projektu pojawił się zapis, że pracownikowi wykonującemu pracę zdalną, przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą. Wcześniejsza wersja zakładała, że wysokość ekwiwalentu będzie określona w porozumieniu zawartym z pracownikiem.

Szczepienia w Polsce - zdjęcia ilustracyjne Pracodawca będzie mógł sprawdzić dowód szczepienia? Projekt ma trafić do Sejmu

BHP. Pracodawca będzie mógł cofnąć zgodę na pracę zdalną

Pracodawca ma prawo, w miejscu wykonywania pracy zdalnej i w godzinach pracy pracownika, przeprowadzać kontrole w zakresie BHP - ta zasada nie uległa zmianie. Projekt dodaje jednak, że w przypadku stwierdzenia uchybień, pracodawca może wezwać pracownika do ich usunięcia we wskazanym terminie albo cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalnej. W takim przypadku pracownik będzie zobowiązany rozpocząć pracę w miejscu i terminie określonym przez pracodawcę.

W nowym projekcie usunięto też regulację, w myśl której zgłoszenie pracodawcy wypadku przy pracy zdalnej oznacza wyrażenie przez pracownika zgody na przeprowadzenie oględzin miejsca wypadku. Dodano za to przepis zakładający, że oględzin miejsca wypadku dokonuje się po zgłoszeniu wypadku przy pracy zdalnej w terminie uzgodnionym przez członków zespołu powypadkowego i pracownika albo jego domownika, w przypadku gdy pracownik ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie uzgodnić tego terminu.

Więcej o: