Umowa B2B - co powinna zawierać? Jakie jest zastosowanie tego rodzaju umowy? [WZÓR]

Co powinna zawierać umowa B2B i kiedy mamy z nią do czynienia? Jakiego rodzaju jest to umowa i czym sie różni od umowy na etacie?

Co powinna zawierać umowa B2B i kiedy stosowane jest takie rozwiązanie? Umowa B2B jest coraz częściej podpisywana przez pracowników na rynku pracy. Mylona jest często z klasyczną umową o pracę, z którą ma jednak niewiele wspólnego.

Zobacz wideo Jakie mogą być skutki wprowadzenia dochodu podstawowego?

Umowy B2B. Co to jest i w jakich przypadkach znajduje zastosowanie?

Jeśli zastanawiasz się nad tym, co to jest umowa B2B, to jest to sposób zawierania współpracy między dwoma podmiotami gospodarczymi (Business to Business). W praktyce często taką formę zatrudnienia stosują przedsiębiorcy, nawiązując współpracę z osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Prowadzi to do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności, a jednocześnie pozwala "pracownikowi" osiągnąć wyższe wynagrodzenie netto. 

Przeczytaj więcej informacji o rynku pracy na stronie głównej Gazeta.pl.

Umowa B2B. Wzór dokumentu

Umowa B2B może być zawarta na podstawie ogólnego wzoru dokumentu.

                                                     UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

zawarta w dniu …………… w .…………………… między: …………………………………………………………………………………………………………………………………, a……………….……………….…………..………  o treści:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług ………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy.

2. Zleceniodawca zobowiązuje się udostępnić zleceniobiorcy pomieszczenie, w którym ma być realizowana usługa oraz wszelką niezbędną dokumentację.

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy zleceniodawcy. Jednak nie będzie on wykonywany pod pełnym kierownictwem zleceniodawcy.

§ 2 Obowiązki zleceniobiorcy

1. Do zadań zleceniobiorcy należy:

a/ …………………………………………………………………………………………………

b/ …………………………………………………………………………………………………

c/ ………………………………………………………………………………………………….

2. Powyższe zadania zleceniobiorca będzie wykonywał osobiście lub przez osobę trzecią, którą wskazał. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za czynności wykonywane przez osoby trzecie, którym powierzył wykonanie poszczególnych czynności na rzecz zleceniodawcy.

§ 3 Obowiązki zleceniodawcy

1. Zleceniodawca ma obowiązek udostępnić wszelkie niezbędne środki i informacje, które umożliwią wykonanie zlecenia.

§ 4 Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zleceniodawca zapłaci zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie …………………….zł brutto miesięcznie.

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez zleceniobiorcę.

3. Wynagrodzenie za usługę zleceniobiorca będzie otrzymywał przelewem na konto bankowe w terminie ……… dni od wystawienia faktury VAT.

4. Koszty związane z wykonaniem umowy będą pokrywane przez zleceniobiorcę.

§ 5 Określenie terminów

1. Wykonanie całości umowy nastąpi do dnia …………………..

§ 6 Rozwiązanie umowy

1. Rozwiązanie umowy następuje po wykonaniu usługi, zgodnie z terminem określonym w § 5 pkt 1.

2. Umowa o świadczenie usług może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

a/ któraś ze stron nie wywiązuje się z terminów określonych w niniejszej umowie;

b/ Zleceniobiorca nie wykonuje powierzonych mu zadań określonych w § 2;

c/ Zleceniodawca nie uiszcza wynagrodzenia na rzecz zleceniobiorcy w określonej wysokości, w określonym terminie.

3. Rozwiązanie umowy przed upływem terminu określonego w § 5 pkt 1 musi mieć formę pisemną.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Jakiekolwiek zmiany w treści niniejszej umowy muszą być dokonane w formie pisemnej.

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


......................................................                                                 ........................................................

Zleceniobiorca                                                                                  Zleceniobiorca

Umowa B2B. Konieczne elementy

Umowa B2B, podobnie jak inne oficjalne umowy, musi zawierać kilka niezbędnych elementów. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • data i miejsce zawarcia umowy,
  • określenie stron umowy,
  • określenie przedmiotu umowy,
  • dokładne wyjaśnienie obowiązków zleceniodawcy i zleceniobiorcy,
  • określenie wysokości wynagrodzenia oraz terminu wykonania zlecenia,
  • warunki rozwiązania umowy,
  • ogólne sformułowania dotyczące m.in. formy rozwiązania umowy,
  • odręczne podpisy przedstawicieli obu stron.

Umowa B2B. Jakie dane powinny się w niej znaleźć?

Umowa B2B jest umową o świadczenie usług, dlatego też dane, które  muszą się w niej znaleźć, to szczegółowe informacje na temat obu podmiotów, które są stronami umowy, jak również przedmiotu umowy. Aby nie doszło do ewentualnych nieporozumień, w umowie szczegółowo należy określić obowiązki zleceniobiorcy oraz jego zobowiązania co do wywiązania się z powierzonego zadania. Także wysokość wynagrodzenia powinna być jasno określona. 

Umowa B2B. W jakiej formie należy ją sporządzić?

Umowę B2B należy sporządzić w formie pisemnej. To jest najlepszy sposób na zabezpieczenie obu stron umowy. 

Umowa B2B. Co należy wiedzieć na jej temat?

Umowa B2B dotyczy relacji między dwiema firmami. Ze względu na to, że nie jest określone kryterium wielkości firmy, pracownicy coraz częściej zakładają jednoosobowe firmy, a następnie podpisują kontrakty ze swoim dotychczasowym pracodawcą, stając się tym samym partnerem w interesach. Pozwala to pracodawcy zredukować koszty związane z odprowadzaniem składek, a z kolei pracownik dostaje większą wypłatę netto. W tej sytuacji jednak to pracownik musi sam opłacić swoje składki, np. zdrowotną czy emerytalną, a gdy dochodzi do tego koszt wynagrodzenia dla księgowej, to taka forma zatrudnienia nie zawsze postrzegana jest jako korzystna. 

Więcej o: