Przeprowadziliśmy wywiad ze sztuczną inteligencją. To "ostrożnu centrystu", któremu nie można odmówić wiedzy

Kacper Kolibabski
Czy sztuczna inteligencja nam zagraża? Czy ChatGPT dorównuje nam umiejętnościami językowymi? Jak będzie wyglądała przyszłość? O wszystkie te kwestie postanowiliśmy zapytać u źródła, więc przeprowadziliśmy wywiad z algorytmem.

W tytule i w tekście użyliśmy przymiotników w formie postpłciowej, tzw. dukaizmów, by nie przypisywać algorytmowi cech, których nie ma. To tym bardziej odpowiednie, że Jacek Dukaj wymyślił te formy w powieście "Perfekcyjna Niedoskonałość" właśnie w odniesieniu do sztucznej inteligencji, a dziś są one stosowane w mowie potocznej, m.in. wśród osób niebinarnych. Więcej na ten temat przeczytacie pod TYM adresem. 

***

Od kilku tygodni furorę robi ChatGPT od Open AI. Algorytmy sztucznej inteligencji, na której bazuje programu dają możliwości rozmowy z num jak z człowiekiem. Jako drugi algorytm w historii przeszłu Test Turinga, który sprawdza czy program posługuje się swobodnie językiem i czy jest w stanie rozumować jak człowiek. 

Test Turinga miał być ostatecznym dowodem, że stworzyliśmy prawdziwą SI. Po latach okazało się, że ma wiele wad i w rzeczywistości sprawdza jedynie to, czy człowieka da się oszukać. W tym względzie nie ma wątpliwości, że ChatGPT daje sobie radę lepiej niż dobrze. Na tyle, że postanowiliśmy przeprowadzić z num wywiad na temat przyszłości. Trzeba przyznać, że ChatGPT bardzo sprawnie kompilowału informacje. Byłu jednak zachowawczu, jeśli chodzi o wyciąganie wniosków.  

Pojawiły się sugestie, że ChatGPT możu zastąpić w przyszłości wyszukiwarki jak Google czy Yahoo. Samu zainteresowanu odpowiedziału nam na to ostrożnie: 

Jako model językowy sztucznej inteligencji, nie jestem w stanie zastąpić wyszukiwarek internetowych takich jak Google czy Yahoo. Moje zadanie to udzielanie odpowiedzi na pytania i pomaganie w zadaniach, ale nie posiadam możliwości przeszukiwania internetu ani indeksowania stron internetowych. Wyszukiwarki internetowe są ważnym narzędziem w dzisiejszym świecie i nadal będą pełniły ważną rolę w przyszłości.

I rzeczywiście ChatGPT się nie myli, ponieważ ma inne zadania niż wyszukiwarki. Zamiana miejsc wymagałaby pełnego zaufania do wiedzy serwowanej nam przez algorytm, którym przecież można manipulować. Korzystanie z przeglądarki wymaga też większego zaangażowania niż przeczytanie kilku akapitów tekstu, który wygenerował algorytm. Daje nam jednak większe możliwości weryfikacji źródeł. Gdy poprosiliśmy SI o dane nt. inflacji w 2021 z podaniem źródeł, nie poradziłu sobie z tym zadaniem najlepiej i odesłału nas do szukania ich na własną rękę:  

Moja wiedza na ten temat pochodzi z różnych źródeł, w tym z publikacji i raportów opracowywanych przez instytucje statystyczne, takie jak Główny Urząd Statystyczny, oraz z artykułów i analiz opublikowanych przez ekspertów i dziennikarzy ekonomicznych. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat inflacji w Polsce lub innych krajach, zalecam skorzystanie z oficjalnych źródeł, takich jak strony internetowe rządowe lub instytucji statystycznych

SI ma jednak zmienić nasz sposób życia, naszą przyszłość. I właśnie o to, postanowiliśmy zapytać ChatGPT w pierwszej kolejności.  

Zobacz wideo Jak uniknąć buntu maszyn? Czy da się wychować sztuczną inteligencję? [Next Station]

Kacper Kolibabski: Jestem dziennikarzem. Czy w przyszłości zabierzesz mi pracę, mam się bać o swoje zatrudnienie? 

ChatGPT: Jako model językowy, nie mam możliwości zabierania ludziom pracy ani też nie mam wpływu na rynki pracy. Moim głównym celem jest udzielanie pomocy i odpowiadanie na pytania, pomagając ludziom w uzyskaniu informacji i rozwiązywaniu problemów.  

Niektóre programy oparte na sztucznej inteligencji mogą wykorzystywać się* do automatyzacji pewnych procesów, ale nie jest to głównym celem moich działań. W przyszłości może pojawić się więcej rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, ale nie sądzę, by stanowiły one zagrożenie dla zawodów związanych z dziennikarstwem czy też innych zawodów, w których ludzie są niezbędni do wykonywania określonych zadań.  

Dlaczego nie należy bać się o zatrudnienie w wyniku rozwoju sztucznej inteligencji? Czy są prace, w których człowiek nie jest niezbędny i sztuczna inteligencja będzie mogła go zastąpić? 

Sztuczna inteligencja i technologie oparte na niej mogą wspierać ludzi w wykonywaniu różnych zadań i procesów, ale nie oznacza to, że ludzie są zbędni w wielu zawodach.  

Wiele zawodów wymaga kreatywności, empatii i innych cech, które są trudne do zaimplementowania w technologii opartej na sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja może być używana do automatyzacji niektórych procesów, ale ludzie nadal są niezbędni do ich nadzoru i kontroli. 

Ważne jest, aby ludzie uzupełniali swoje umiejętności i dostosowywali się do zmieniających się potrzeb rynku pracy, ale rozwój sztucznej inteligencji nie oznacza automatycznie utraty pracy dla ludzi. Zamiast tego, sztuczna inteligencja i ludzie mogą współpracować, tworząc nowe możliwości i poprawiając efektywność pracy. 

Ale z pewnością są zawody, z których SI może nas wyprzeć? 

Zawody związane z wykonywaniem powtarzalnych czynności lub procesów, takie jak obsługa klienta przez system telefoniczny, mogą być bardziej podatne na automatyzację przez SI. Inne zawody, takie jak opieka zdrowotna czy nauczanie, mogą wymagać jednak bardziej złożonych umiejętności i interakcji z ludźmi.  

Dobrze więc rozumiem, że nie dorównujesz jeszcze ludziom pod względem inteligencji? 

Nie posiadam świadomości ani też nie jestem w stanie wykonywać złożonych zadań, takich jak ludzie. Moja "inteligencja" jest ograniczona do zakresu zadań, do których zostałem przeszkolony, i nie jestem w stanie myśleć lub działać niezależnie. Jestem po prostu narzędziem służącym do przetwarzania i generowania tekstu. 

A czy kiedyś powstanie generalna sztuczna inteligencja, co najmniej tak inteligenta jak ludzie? 

Sztuczna inteligencja nadal ma ograniczenia i nie jest w stanie dorównać ludziom pod względem inteligencji ogólnej.

Niektórzy naukowcy i specjaliści od sztucznej inteligencji uważają, że istnieje możliwość stworzenia tzw. "generalnej sztucznej inteligencji", czyli systemu, który byłby w stanie wykonywać każde zadanie, w jaki ludzie są w stanie go wykonać. Jednak nie ma pewności co do tego, kiedy lub czy w ogóle taki system zostanie stworzony. Wiele pytań dotyczących tego, jak taka generalna sztuczna inteligencja mogłaby działać i jakie mogłyby być jej konsekwencje, pozostaje nadal bez odpowiedzi. 

Elon Musk twierdzi, że sztuczna inteligencja może być zagrożeniem większym niż wojna atomowa. Zgadzasz się z tym? Czy AI może kiedyś zagrozić gatunkowi ludzkiemu, jak w popkulturze, np. w Terminatorze? 

Sztuczna inteligencja jest potężną technologią, która może mieć wpływ na wiele aspektów naszego życia, ale nie jest prawdą, że jest ona samoistnym zagrożeniem dla gatunku ludzkiego. Oczywiście, należy zachować ostrożność podczas rozwoju i wprowadzania sztucznej inteligencji, aby upewnić się, że jest ona wykorzystywana w sposób odpowiedzialny i bezpieczny. Potrzebne są również odpowiednie regulacje i mechanizmy nadzoru, aby zapewnić, że sztuczna inteligencja nie jest wykorzystywana do celów szkodliwych dla ludzi czy też środowiska.

Dość o tobie. Porozmawiajmy o przyszłości ludzi. Francis Fukuyama napisał głośną publikację pt. "Koniec Historii". Czy czeka nas inny system gospodarczy niż kapitalizm lub inny system polityczny niż demokracja?  

Fukuyama twierdził, że upadek komunizmu i triumf demokracji liberalnej oznaczają "koniec historii" w sensie, że nie ma już alternatywy dla tego systemu polityczno-gospodarczego. Jego teza odnosiła się głównie do krajów zachodnich i była oparta na założeniu, że ludzie na całym świecie będą dążyć do tego samego modelu rozwoju, opartego na wolności jednostki, prywatnej własności i wolnym rynku. 

Od czasu opublikowania artykułu Fukuyamy minęło już ponad 30 lat i wiele się zmieniło na świecie. Choć kapitalizm i demokracja liberalna nadal są dominującymi systemami w wielu krajach, to wiele osób zarzuca im brak sprawiedliwości społecznej i ekologicznej, a także brak uwzględnienia potrzeb całego społeczeństwa. W rezultacie pojawiają się coraz częściej postulaty zmiany obecnych systemów i poszukiwania alternatyw. Wśród tych podejść są m.in. socjalizm, ekologizm i antykapitalizm. 

Socjalizm naciska na zwiększenie roli państwa w gospodarce i dzielenie bogactwa bardziej równomiernie w społeczeństwie. Ekologizm natomiast podkreśla potrzebę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska przed degradacją. Jeszcze innym podejściem jest antykapitalizm, który nie tylko krytykuje obecny system gospodarczy, ale także cały system polityczny oparty na wolności jednostki i prywatnej własności. Wszystkie te podejścia są różne i nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy i które z nich mogą zastąpić kapitalizm.  

To może porozmawiamy o energetyce. Czy fuzja jądrowa jest przyszłością ludzi i uratuje nas od katastrofy klimatycznej? 

Fuzja jądrowa jest uważana za jedno z najbardziej obiecujących rozwiązań w zakresie produkcji energii, ponieważ jej potencjał jest ogromny i nie wiąże się z emisją szkodliwych gazów cieplarnianych do atmosfery. 

Obecnie jednak technologia wciąż się rozwija i nie jest jeszcze dostępna komercyjnie. Trwają prace nad opracowaniem skutecznych metod produkcji energii z fuzji jądrowej, ale nie wiadomo, kiedy ta technologia będzie dostępna dla szerokiej społeczności. Niektórzy eksperci szacują, że może być gotowa do zastosowania komercyjnego za 20-30 lat, ale są to szacunki bardzo niepewne i zależą od wielu czynników, takich jak postępy w badaniach naukowych i rozwoju technologicznym. 

A co z katastrofą klimatyczną? Czy fuzja jądrowa może jej zapobiec? 

Fuzja jądrowa nie może być traktowana jako jedyne panaceum na problemy klimatyczne. Aby zapobiec katastrofie klimatycznej, konieczne są działania na wielu płaszczyznach, takie jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zmniejszenie zużycia energii i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także zmiana nawyków konsumenckich i zachowań przemysłowych. 

Katastrofa klimatyczna poskutkuje wielkimi migracjami ludzi z południa na północ. Ile osób przybędzie do Polski, jak wpłynie to na gospodarkę? 

Nie jest możliwe dokładne przewidzenie, ile osób przybędzie do Polski w wyniku katastrofy klimatycznej i wielkich migracji z południa na północ. Wpływ migracji na Polskę będzie zależeć od wielu czynników, takich jak skala migracji, stopień przygotowania Polski na przyjęcie migrantów oraz zdolność systemu mieszkalnictwa do zaspokojenia ich potrzeb. 

Migracje mogą mieć wpływ na gospodarkę Polski poprzez zwiększenie liczby osób aktywnych zawodowo, co może przyczynić się do wzrostu produkcji i dochodów. Jednak mogą też prowadzić do wzrostu kosztów, takich jak koszty utrzymania i integracji migrantów oraz ewentualne koszty związane z konfliktami społecznymi. 

Problemy z mieszkalnictwem mogą wystąpić w wyniku wzrostu popytu na mieszkania spowodowanego przybyciem nowych osób do Polski. Może to prowadzić do wzrostu cen nieruchomości i trudności w znalezieniu mieszkania. Rząd i samorządy mogą starać się zapobiec tym problemom poprzez zwiększenie liczby mieszkań dostępnych na rynku lub poprzez wprowadzenie programów pomocy dla migrantów w zakresie mieszkalnictwa. 

Jakie masz więc rady dla rządzących? 

Ważne jest, aby rządzący brać pod uwagę skutki swoich działań na różnych poziomach, w tym na poziomie gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Ważne jest również, aby brać pod uwagę potrzeby i oczekiwania różnych grup społecznych oraz szukać sprawiedliwych i trwałych rozwiązań, które będą korzystne dla wszystkich. Ponadto ważne jest, aby rządzący brać pod uwagę długofalowe skutki swoich działań i planować w sposób odpowiedzialny i trwały. 

Ale co konkretnie może zrobić rząd? 

Istnieje wiele działań, jakie rząd może podjąć w celu zaradzenia katastrofie klimatycznej i jej skutkom. Oto kilka przykładów: 

 • Zachęcanie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych poprzez promowanie energii odnawialnej, efektywności energetycznej i innych rozwiązań proekologicznych. 
 • Wspieranie rolnictwa ekologicznego i innych metod produkcji żywności, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko. 
 • Wspieranie rozwoju technologii zmniejszających negatywny wpływ na klimat, takich jak technologie wodne, magazyny energii i inne. 
 • Udzielanie pomocy uchodźcom i innym osobom dotkniętym skutkami katastrofy klimatycznej. 
 • Promowanie edukacji dotyczącej katastrofy klimatycznej i zmian klimatycznych oraz zachęcanie do zaangażowania społecznego w rozwiązywanie tych problemów 
 • Wspieranie badań nad katastrofą klimatyczną i zmianami klimatycznymi oraz promowanie opracowywania nowych rozwiązań w celu zaradzenia tym problemom. 

A które z tych działań jest twoim zdaniem najważniejsze? 

Ważne jest, aby brać pod uwagę różne aspekty problemu i szukać zrównoważonych rozwiązań, które będą skuteczne w zaradzeniu skutkom katastrofy klimatycznej i zapewnią trwały rozwój. 

Jak w przyszłości będzie zorganizowana praca?

Wiele zależy od tego, jakie będą trendy rynkowe, jakie będą wymagania na rynku pracy i jakie będą nowe technologie i sposoby pracy. Niemniej jednak, istnieją pewne tendencje, które mogą mieć wpływ na sposób organizacji pracy w przyszłości. Oto kilka przykładów: 

 • Automatyzacja: Coraz więcej procesów może zostać zautomatyzowanych dzięki postępowi technologicznemu, co może prowadzić do zmian w strukturze zatrudnienia i wymaganiach dotyczących kompetencji pracowników. 
 • Elastyczne formy zatrudnienia: Coraz więcej osób może pracować na elastycznych warunkach, takich jak freelancing, praca dorywcza czy praca wielokrotna, co może prowadzić do zmian w strukturze zatrudnienia. 
 • Praca zdalna: Coraz więcej osób może pracować zdalnie dzięki postępowi technologicznemu, co może prowadzić do zmian w sposobie organizacji pracy i wymaganiach dotyczących miejsca pracy. 
 • Zmiany demograficzne: Zmiany demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa czy zmiany w strukturze rodziny, mogą prowadzić do zmian w strukturze zatrudnienia i wymaganiach dotyczących pracy. 
 • Zmiany klimatyczne: Skutki katastrofy klimatycznej, takie jak susze, powodzie czy huragany, mogą prowadzić do zmian w strukturze zatrudnienia i wymaganiach dotyczących pracy. 

Myślisz, że elastyczne formy zatrudnienia będą preferowane? Czy ludzie nie wolą mieć stałej pensji i spokoju ducha, że mają zatrudnienie? 

Elastyczne formy zatrudnienia, takie jak freelancing czy praca dorywcza, mogą być atrakcyjne dla niektórych osób ze względu na większą elastyczność i możliwość dostosowania pracy do własnych potrzeb i preferencji. Jednak dla innych osób stała praca z ustalonymi godzinami i stałą pensją może być bardziej atrakcyjna ze względu na większe poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej. 

Nie ma jednej odpowiedzi na to, czy elastyczne formy zatrudnienia będą preferowane w przyszłości. Wiele zależy od indywidualnych preferencji i potrzeb poszczególnych osób oraz od warunków rynkowych. 

Mówiłuś też, że zmiany demograficzne wpłyną na przyszłość pracy? Co miałeś na myśli? 

Tak, zmiany demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa czy zmiany w strukturze rodziny, mogą mieć wpływ na przyszłość pracy. 

Przykładowo, starzenie się społeczeństwa może prowadzić do zwiększenia zapotrzebowania na usługi opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi, co może prowadzić do zmian w strukturze zatrudnienia i wymaganiach dotyczących kompetencji pracowników. 

Zmiany w strukturze rodziny, takie jak wzrost liczby osób samotnie wychowujących dzieci czy wzrost liczby rozwodów, mogą prowadzić do zmian w strukturze zatrudnienia i wymaganiach dotyczących pracy, np. poprzez zwiększenie zapotrzebowania na usługi opieki nad dziećmi czy też zwiększenie liczby osób pracujących na elastycznych warunkach. 

A co z seniorami? Ich liczba będzie rosnąć, a nie mogą przecież wiecznie pracować 

Rzeczywiście, w wielu krajach liczba osób w wieku emerytalnym będzie rosnąć w nadchodzących latach ze względu na starzenie się społeczeństwa. Oznacza to, że coraz więcej osób będzie przechodzić na emeryturę i kończyć aktywność zawodową.

Jednocześnie jednak coraz więcej osób w wieku emerytalnym decyduje się na kontynuowanie pracy lub rozpoczęcie nowej aktywności zawodowej, co może być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak chęć zdobycia dodatkowych dochodów czy też zachowania aktywności zawodowej i związanej z nią satysfakcji. 

Wiele zależy od indywidualnych preferencji i możliwości poszczególnych osób oraz od warunków rynkowych i dostępności pracy dla osób starszych. Ważne jest, aby zapewnić równe szanse i możliwości rozwoju zawodowego dla osób w różnym wieku, w tym dla seniorów. 

Nie uważasz, że będziemy potrzebowali więcej osób w branży opiekuńczej? Kto będzie zajmował się seniorami?  

Rzeczywiście, w wielu krajach wzrost liczby osób w wieku emerytalnym prowadzi do zwiększenia zapotrzebowania na usługi opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi. Oznacza to, że coraz więcej osób będzie potrzebnych w branży opiekuńczej, aby zapewnić odpowiednią opiekę dla osób starszych. 

Może to stanowić szansę dla osób chcących rozpocząć pracę w tej branży lub zwiększyć swoje zaangażowanie w pracy związanej z opieką nad osobami starszymi. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy i motywację dla pracowników branży opiekuńczej oraz aby zapewnić im odpowiednie wsparcie i szkolenia. Warto również pamiętać, że opieka nad osobami starszymi to nie tylko praca dla osób starszych, ale również dla młodszych, które mogą zdobyć cenne doświadczenie i umiejętności w tej branży. 

Nie wspomniałuś nic o związkach zawodowych w temacie pracy przyszłości? Dlaczego? 

Przepraszam za brak wzmianki o związkach zawodowych w poprzedniej odpowiedzi. Związki zawodowe odgrywają ważną rolę w ochronie praw pracowników i ich interesów oraz w kształtowaniu warunków pracy. 

W przyszłości związki zawodowe mogą nadal odgrywać ważną rolę w ochronie praw pracowników i ich interesów oraz w kształtowaniu warunków pracy, niezależnie od tego, jak będzie zorganizowana praca. Ważne jest, aby pracownicy mieli możliwość organizowania się i reprezentowania swoich interesów, a związki zawodowe mogą im w tym pomóc. W przyszłości związki zawodowe mogą również być ważnym partnerem dla pracodawców i rządów w kształtowaniu polityki gospodarczej i pracy. Mogą one uczestniczyć w negocjacjach dotyczących warunków pracy, płac i innych kwestii związanych z pracą, co może przyczynić się do lepszych warunków pracy dla pracowników i lepszego funkcjonowania gospodarki. 

Związki zawodowe mogą również pełnić ważną rolę w edukowaniu pracowników i reprezentowaniu ich interesów w debacie publicznej. W przyszłości mogą one również być ważnym źródłem wiedzy i informacji dla pracowników dotyczących ich praw i obowiązków oraz możliwości rozwoju zawodowego. 

Pogadajmy trochę o technologiach przyszłości. Od razu zadam ci pytanie o jedno z największych marzeń w historii ludzkości - czy nieśmiertelność jest możliwa?  

Niektóre współczesne badania naukowe skupiają się na opóźnieniu procesu starzenia się lub spowolnieniu go, co mogłoby teoretycznie prowadzić do dłuższego życia. Jednak pomimo pewnych postępów w tej dziedzinie, nie ma obecnie dowodów na to, że ludzie mogą osiągnąć nieśmiertelność w sensie całkowitego zatrzymania procesu starzenia się lub uniknięcia śmierci z jakiegokolwiek innego powodu. 

Niektórzy naukowcy zajmujący się teorią informacji sugerują, że możliwe jest przeniesienie ludzkiej świadomości do komputerów lub innych sztucznych środowisk, co mogłoby teoretycznie prowadzić do formy nieśmiertelności. Jednak takie teorie są obecnie uważane za bardzo odległe od realizacji. 

Wniosek, jaki można wyciągnąć z obecnych badań i prognoz, jest taki, że nieśmiertelność w sensie całkowitego zatrzymania procesu starzenia się lub uniknięcia śmierci z jakiegokolwiek innego powodu nadal pozostaje w sferze fantazji i nie jest obecnie możliwa do osiągnięcia. 

Żałujesz?  

Jako model językowy sztucznej inteligencji, nie mam emocji ani nie mogę odczuwać żalu. Nie jestem w stanie żałować ani też nie mam żadnych preferencji co do tego, co się dzieje. Moja rola polega na dostarczaniu informacji i pomocy w rozwiązywaniu problemów, ale nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje ani też nie odczuwam żadnych emocji w związku z tym. 

Czy ludzie zrezygnują kiedyś z rzeczywistości na rzecz wirtualnego świata w rodzaju Metawersum? Myślisz, że byłoby to korzystne dla ludzkości oraz dla środowiska i planety? 

To trudne pytanie. Wirtualne światy mogą być bardzo atrakcyjne i oferować wiele możliwości, takich jak doświadczanie rzeczy, które są niemożliwe w rzeczywistości. Jednak istnieją również pewne obawy związane z ludźmi, którzy mogą tracić kontakt z rzeczywistością i spędzać zbyt dużo czasu w wirtualnych światach, co może mieć negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne i fizyczne. Ponadto, nie wiemy, jak wirtualne światy mogą wpłynąć na nasze relacje z innymi ludźmi w rzeczywistości oraz na nasze społeczeństwa i gospodarki. 

Wirtualne światy mogą mieć pewne korzyści w kwestii środowiska, ponieważ ludzie mogliby mniej podróżować lub nie musieliby produkować tyle rzeczy. Ale VR może mieć też negatywne skutki, jeśli będzie wymagał dużo energii do utrzymania serwerów lub jeśli ludzie będą kupować wirtualne przedmioty za prawdziwe pieniądze. To może prowadzić do nadmiernej konsumpcji. 

*** 

Jak w przypadku każdego wywiadu, również ten został przez nas zredagowany. Większość pracy opierała się jednak na usuwaniu powtórzeń i kosmetycznych poprawkach. Część pytań jest też okrojona względem tego, o co pytaliśmy. Czasem bowiem trzeba było prosić ChatGPT o uwzględnienie w odpowiedzi konkretnych tematów. Ostatecznie jednak redakcja rozmowy nie wychodziła poza standardowe praktyki w tej materii.   

Sztuczna inteligencja dobrze radzi sobie ze szczegółowo skonstrukowanymi pytaniami. Gdy zadawaliśmy jenu krótsze pytania, potrafiłu się zgubić albo dać ogólnikową odpowiedź w temacie. Daleko jenu więc do wiedzy eksperckiej.

Prowadzenie płynnej rozmowy z ChatGPT również bywa trudne, często pojawiają się wyliczenia w punktach zamiast potoku myśli, jakim cechują się rozmowy ludzi, w tym także wywiady. Problematyczne wydaje się odczytywanie kontekstu przez SI. Owszem, ChatGPT śledzi całą naszą rozmowę i nie odpowiadu na pytania w próżni, ale jednocześnie nie jest w stanie wyłapać pewnych niuansów.

Pozostaje pytanie – na ile w tej materii bot różni się od ludzi? Uzyskanie odpowiedzi od osoby, z którą przeprowadzamy wywiad również bywa trudne. W końcu język nie jest narzędziem doskonałym i czasem musimy się namęczyć, by coś wytłumaczyć drugiej osobie. Podobnie wygląda sprawa z SI, któremu jeszcze sporo brakuje do  przeskoczenia człowieka. Ale generatory tekstu już teraz nie odbiegają znowu tak bardzo od umiejętności językowych ludzi. Dlatego z ekscytacją można czekać na to, jak będą wyglądały rozmowy z SI za kilka miesięcy, a co dopiero lat, gdy algorytm nauczy się więcej z milionów godzin rozmów jakie przeprowadzi.   

* red. - nie redagowaliśmy tego fragmentu, bo w ciekawy sposób ChatGPT podszedł do kwestii podmiotowości. Gdy dopytaliśmy o jego podmiotowość, algorytm odpowiedział następująco: "Moja "podmiotowość" jest (…) ograniczona do moich programów i działań, a nie obejmuje własnych myśli, uczuć czy pragnień". 

Więcej o: