Kody odpadów. Jaki kod mają odpady medyczne, a jaki budowlane?

Kody odpadów służą ich prawidłowej segregacji, dzięki czemu możliwa jest ich skuteczna utylizacja lub ponowne przetworzenie. Co warto o nich wiedzieć?

Kody odpadu: co to jest katalog odpadów?

Dbałość o klimat i środowisko naturalne wymusza na nas podejmowanie wciąż nowych działań na rzecz jego ochrony. Jednym z nich jest przetwarzanie różnego typu odpadów, co pozwala na ograniczenie zanieczyszczenia. Aby ułatwić klasyfikację odpadów, powstało Rozporządzenie Ministra Środowiska, które dzieli je na grupy, podgrupy i rodzaje, tworząc swoisty katalog odpadów. W nim każdy rodzaj ma przyporządkowane odpowiednie kody odpadu. Od 3 stycznia 2020 obowiązuje następujący podział na grupy odpadów:

 1. odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin - 01;
 2. odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności - 02;
 3. odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury - 03;
 4. odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego - 04;
 5. odpady z przeróbki ropy naftowej, oczyszczania gazu ziemnego oraz pirolitycznej przeróbki węgla - 05;
 6. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii nieorganicznej - 06;
 7. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej - 07;
 8. odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania powłok ochronnych (farb, lakierów, emalii ceramicznych), kitu, klejów, szczeliw i farb drukarskich - 08;
 9. odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych - 09;
 10. odpady z procesów termicznych - 10;
 11. odpady z chemicznej obróbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiałów i z procesów hydrometalurgii metali nieżelaznych - 11;
 12. odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych - 12;
 13. oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) - 13;
 14. odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów (z wyłączeniem grup 07 i 08) - 14;
 15. odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach - 15;
 16. odpady nieujęte w innych grupach - 16;
 17. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) - 17;
 18. odpady medyczne i weterynaryjne (z wyłączeniem odpadów kuchennych i restauracyjnych niezwiązanych z opieką zdrowotną lub weterynaryjną) - 18;
 19. odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych - 19;
 20. odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie - 20.

Kody odpadów medycznych: lista

Kody odpadów medycznych mają na celu wyselekcjonowanie i pogrupowanie tych szczególnie niebezpiecznych śmieci, które wymagają odpowiedniej utylizacji, gdyż mogą stanowić szczególne niebezpieczeństwo, np. w przypadku kontaktu ze źródłem wody pitnej lub glebą. Oto lista kodów odpadów medycznych:

 • 18 01 01 – narzędzia zabiegowe i chirurgiczne oraz ich resztki.
 • 18 01 02 – tkanki oraz pojemniki na nie przeznaczone.
 • 18 01 03 – odpady zawierające żywe drobnoustroje, ich toksyny lub inne formy zdolne do przeniesienia ich materiału genetycznego.
 • 18 01 04 – inne odpady zawierające drobnoustroje niż w punkcie poprzednim.
 • 18 01 06 – chemikalia niebezpieczne.
 • 18 01 07 – chemikalia inne niż w punkcie poprzednim.
 • 18 01 08 – leki cytotoksyczne i cytostatyczne.
 • 18 01 09 – leki inne niż w punkcie 18 01 08.
 • 18 01 10 – zużyte amalgamaty stomatologiczne.
 • 18 01 80 – kąpiele biologiczne o charakterze zakaźnym.
 • 18 01 81 – kąpiele biologiczne niezakaźne.
 • 18 01 82 – odpady pozostałe po żywieniu pacjentów zakaźnych.
Zobacz wideo Co się dzieje z naszymi śmieciami? Gazeta.pl z wizytą w sortowni BYŚ

Kod odpadów budowlanych: lista

Odpady budowlane powstają w niemal każdym gospodarstwie domowym w wyniku remontów czy przebudów. Są też nieodłącznym elementem budowy nowych budynków mieszkalnych lub użytkowych. Poniżej znajdziesz szczegółową listę kodów odpadów budowlanych.

 • 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
 • 17 01 02 Gruz ceglany
 • 17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
 • 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
 • 17 02 01 Drewno
 • 17 02 02 Szkło
 • 17 02 03 Tworzywa sztuczne
 • 17 03 80 Odpadowa papa
 • 17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
 • 17 04 02 Aluminium
 • 17 04 03 Ołów
 • 17 04 04 Cynk
 • 17 04 05 Żelazo i stal
 • 17 04 06 Cyna
 • 17 04 07 Mieszaniny metali
 • 17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03
 • 17 05 04 Gleba, ziemia, w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03
 • 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

Kody odpadów niebezpiecznych: rozporządzenie Ministra Klimatu

Odpady niebezpieczne również mogą zostać wyprodukowane w naszych domach, a także miejscach pracy itp. Ważne, aby prawidłowo je segregować i oddawać do utylizacji. Lista kodów odpadów niebezpiecznych jest bardzo obszerna i znalezienie odpowiedniego może zająć nam chwilę. Szczegółowa, obowiązująca obecnie lista kodów odpadów niebezpiecznych jest zawarta w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z 2 stycznia 2020 roku, którego tekst znajdziemy tu.

Zobacz też: Rząd sprawdzi, czy obywatele segregują śmieci? Jest pomysł, aby na worki naklejać kody

Więcej o: