Pożyczka 5000 zł dla mikroprzedsiębiorców. Nie trzeba będzie składać wzniosku o umorzenie? Tego chce rzecznik MŚP

Rzecznik MŚP zaproponował korzystne dla mikroprzedsiębiorców zmiany przepisów w zakresie tzw. mikropożyczki. Zaapelował do wicepremierki Jadwigi Emilewicz o to, by ci przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku składania wniosku o jej umorzenie.

W ocenie Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw umorzenie to powinno następować z mocy prawa. Rzecznik skierował w tej sprawie wniosek legislacyjny do wicepremierki Jadwigi Emilewicz, przedsiębiorcy ci powinni zostać zwolnieni z obowiązku składania wniosku o jej umorzenie.

Zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, starosta może, na podstawie umowy, udzielić mikroprzedsiębiorcy jednorazowo pożyczki w wysokości do 5 tys. zł na pokrycie bieżących kosztów działalności gospodarczej. Pożyczka ta wraz z odsetkami podlega umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy pod warunkiem, że będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres trzech miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Zobacz wideo Jadwiga Emilewicz wyjaśnia plany rządu co do bonu turystycznego [Studio Biznes odc. 38]

We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza pod rygorem odpowiedzialności karnej, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Rzecznik MŚP chce umorzenia pożyczki bez składania wniosku 

Zdaniem Rzecznika MŚP, warunki i tryb ubiegania się o umorzenie pożyczki są regulacją nadmierną i nieproporcjonalną.

"Zgodnie bowiem z art. 67 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców tworząc prawo z zakresu działalności gospodarczej, należy kierować się zasadami proporcjonalności i adekwatności, dążąc do ograniczenia obowiązków informacyjnych, zwłaszcza gdy wymagane informacje są przekazywane przez obowiązanych organom władzy publicznej na podstawie obowiązujących przepisów" - napisał Abramowicz.

W związku z tym Rzecznik MŚP skierował do wicepremierki wniosek legislacyjny o zmianę przepisów i wprowadzenie zasady, że umorzenie mikropożyczki następuje z mocy prawa - po spełnieniu ustawowych warunków. Rzecznik MŚP zaznaczył, że organy władzy dysponują aktualnymi informacjami niezbędnymi do weryfikacji spełnienia kryteriów do umorzenia mikropożyczki.

Adam Abramowicz: Zniesienie obowiązku składania wniosków wyeliminowałoby problemy prawne

Ponadto, Rzecznik MŚP poinformował, że zwracają się do niego mikroprzedsiębiorcy, informując, że starostowie w umowach pożyczki zawieranych z przedsiębiorcami przewidują dodatkowy (pozaustawowy) wymóg złożenia wniosku o jej umorzenie w terminie 14 dni od dnia spełnienia przesłanek ustawowych. W ocenie Rzecznika, powoduje to po stronie pożyczkobiorców problemy w praktycznym stosowaniu prawa (określeniu terminu uprawniającego do złożenia wniosku o umorzenie pożyczki).

"Wyeliminowanie obowiązku składania wniosku w tym zakresie rozwiązałoby dodatkowo i ten problem" - zaznaczył Adam Abramowicz.

Więcej o: