Przekazanie 1% podatku na szlachetne cele

Statystyki wskazują, że z roku na rok rośnie liczba podatników wspierających organizacje pożytku publicznego. Sprzyjają temu obowiązujące zasady przekazywania 1% podatku na rzecz tych organizacji. Podatnik nie musi samodzielnie dokonywać wpłaty, gdyż przekazaniem podatku zajmują się urzędy skarbowe. Wystarczające jest złożenie w zeznaniu (lub jego korekcie) stosownego wniosku w tej sprawie.

Zakres przedmiotowy i podmiotowy

1% nie można przekazać podatku dowolnej organizacji. Musi to być organizacja posiadająca specjalny status, tj. mająca status organizacji pożytku na dzień 30 listopada 2008 r. Wykaz takich organizacji ogłosił w drodze obwieszczenia Minister Pracy i Polityki Społecznej w Monitorze Polskim z 2008 r. nr 96, poz. 827. Obwieszczenie zawiera wszystkie dane niezbędne do ujęcia tych organizacji w zeznaniu rocznym, tj. nazwę organizacji oraz jej numer KRS.

Jak już wspomniano, przekazanie podatku należy do kompetencji urzędu skarbowego. Wcześniej jednak podatnik musi złożyć stosowny wniosek w tej sprawie. Przy czym nie trzeba składać go w szczególnej formie. Za wniosek uważa się wskazanie w zeznaniu organizacji pożytku publicznego, poprzez podanie jej nazwy, numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na rzecz tej organizacji.

Możliwość wnioskowania o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego mają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i opłacające z tego tytułu podatek dochodowy według skali podatkowej, podatek liniowy oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Stosowny wniosek w tej sprawie składają odpowiednio w części O PIT-36, części N PIT-36L oraz części M PIT-28 (termin złożenia tego zeznania minął 2 lutego 2009 r.).

Omawiany wniosek mogą złożyć również osoby nieprowadzące działalności gospodarczej osiągające dochody :

podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej, np. ze stosunku pracy czy umowy zlecenia (w części H PIT-37),

z kapitałów pieniężnych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b ustawy o pdof (w części G PIT-38).

Natomiast 1% podatku za 2008 r. nie mogą przekazać podatnicy, którzy w ciągu roku podatkowego uzyskali wyłącznie dochody opodatkowane zgodnie z art. 29-30a ustawy o pdof, tj. w formie ryczałtu, oraz dochody z działalności gospodarczej opodatkowane w formie karty podatkowej.

Jak wyliczyć kwotę do przekazania?

Wybranej organizacji przekazać można nie więcej niż 1% podatku należnego . Zatem limit kwoty podlegający przekazaniu wyznacza niejako podatek należny za dany rok wykazany w zeznaniu.

Należy zwrócić uwagę, że przepis mówi o podatku należnym. Oznacza to, że ustalając kwotę odliczenia należy brać pod uwagę podatek obliczony od dochodów podatnika po pomniejszeniu o odliczenia od podatku inne niż wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, w tym o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przy obliczaniu kwoty wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego należy pamiętać, że kwotę tę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół .

Sposób wyliczenia omawianej kwoty prezentuje poniższy przykład.

Ilu organizacjom można przekazać część podatku?

Podatnik może wskazać w zeznaniu rocznym tylko jedną organizację pożytku publicznego, na rzecz której naczelnik urzędu skarbowego zobowiązany jest przekazać 1% podatku należnego (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof - Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). W praktyce bywa jednak tak, że podatnicy składają za rok podatkowy więcej niż jedno zeznanie, np. PIT-37 i PIT-38. Wówczas nie ma przeszkód, by w każdym z nich został złożony wniosek o przekazanie 1% należnego podatku na rzecz wskazanej przez niego organizacji pożytku publicznego. Mogą to być te same lub różne organizacje. W ten sposób podatnik może obdarować częścią swojego podatku kilka organizacji.

Co nowego w rozliczeniu za 2008 r.?

W rozliczeniu za 2007 r. obowiązywała zasada, zgodnie z którą urząd skarbowy przekazywał OPP 1% podatku wynikającego ze złożonego zeznania. Ważną zmianą w stosunku do roku ubiegłego jest, że w rozliczeniach za 2008 r. 1% podatku można przekazać z korekty tego zeznania . W tym celu konieczne jest poprawienie zeznania za 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. Złożenie korekty zeznania po tym terminie nie daje podatnikowi prawa do przekazania 1% podatku z tej korekty.

Ponadto warunkiem przekazania 1% podatku z zeznania lub jego korekty jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz organizacji pożytku publicznego. Zapłaty tej za 2008 r. należy dokonać nie później niż do 30 czerwca 2009 r.

Ustawodawca postanowił również, że naczelnik urzędu skarbowego przekazuje organizacji pożytku publicznego imię, nazwisko i adres podatnika oraz wysokość kwoty przekazanej na rzecz tej organizacji. Przy czym warunkiem przekazania takiej informacji jest wyrażenie przez podatnika zgody w tym zakresie (w zeznaniu podatkowym lub korekcie zeznania). W tym celu w zeznaniach za 2008 r. pojawiły się pola służące do wyrażenia tej zgody.

Przykład

Podatniczka w 2008 r. osiągnęła przychód (z dwóch stosunków pracy) w wysokości 67.800 zł. Koszty jego uzyskania wyniosły 2.002,05 zł, a dochód - 65.797,95 zł. Ponadto z PIT-11 wynika, że składki na ubezpieczenia społeczne potrącone przez płatnika stanowią kwotę 9.295,38 zł, a składka na ubezpieczenie zdrowotne pobrana przez płatnika (podlegająca odliczeniu) - 4.534,11 zł. Zaliczki pobrane przez płatników wyniosły 6.856,00 zł.

Podatniczka za 2008 r. rozlicza się indywidualnie i korzysta z ulgi odsetkowej. Kwota odsetek podlegających odliczeniu za 2008 r. wynosi 2.456 zł.

Ustalenie należnego podatku za 2008 r.:

1) ustalenie dochodu po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne i ulgi odsetkowej (65.797,95 zł - 9.295,38 zł - 2.456 zł) = 54.046,57 zł,

2) obliczenie podatku

podstawa obliczenia podatku, po zaokrągleniu do pełnego złotego - 54.047,00 zł,

obliczony podatek [(54.047 zł - 44.490 zł) × 30%] + 7.866,25 zł = 10.733,35 zł,

3) obliczenie podatku należnego

odliczenia od podatku - 4.534,11 zł,

podatek po odliczeniach (10.733,35 zł - 4.534,11 zł) = 6.199,24 zł,

podatek należny, po zaokrągleniu do pełnego złotego (poz. 120 w PIT-37) - 6.199 zł.

Zatem podatniczka może przekazać na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego kwotę 61,90 zł (tj. 6.199 zł × 1%). Należy ją wykazać w poz. 126 PIT-37.