służba wojskowa

Więcej o:

służba wojskowa

 • Art. 332 KK

  Art. 332. § 1. W razie orzeczenia za zbiegające się przestępstwa pozbawienia praw publicznych i degradacji lub wydalenia z zawodowej służby wojskowej sąd orzeka tylko pozbawienie praw publicznych. § 2. W razie orzeczenia za zbiegające się przestępstwa degradacji oraz wydalenia z zawodowej służby

 • Art. 326 KK

  CZĘŚĆ WOJSKOWA Rozdział XXXIX Przestępstwa przeciwko obowiązkowi pełnienia służby wojskowej Art. 326. § 1. Wydalenie z zawodowej służby wojskowej obejmuje bezzwłoczne usunięcie ze służby oraz utratę odznak i zaszczytnych wyróżnień nadanych przez właściwego dowódcę. § 2. Sąd może orzec wydalenie

 • Art. 320 KK

  Art. 320. W stosunku do sprawcy przestępstwa określonego w części wojskowej, który w chwili czynu był niezdolny do pełnienia służby wojskowej, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Art. 320. W stosunku do sprawcy przestępstwa określonego w części

 • Art. 324 KK

  Art. 324. § 1. Środkami karnymi stosowanymi wobec żołnierzy są także: 1)obniżenia stopnia wojskowego 2) wydalenie z zawodowej służby wojskowej, 3) degradacja. § 2. Wobec żołnierzy służby zasadniczej nie orzeka się środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 7. Art. 324. § 1. Środkami karnymi

 • Art. 334 KK

  Art. 334. § 1. Nakładając na żołnierza obowiązki lub stosując środki przewidziane w art. 67 lub 72, uwzględnia się warunki służby wojskowej. § 2. Orzekając dozór wobec żołnierza, sąd może powierzyć wykonywanie czynności dozoru kuratorowi wojskowemu, przełożonemu lub żołnierzowi wskazanemu