Zmiany w Kodeksie pracy. Od kwietnia praca zdalna uwzględniona w przepisach. Nowe prawa, ale i kontrole

Od 7 kwietnia 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy. Nowe przepisy mają m.in. uregulować kwestie związane z pracą zdalna, która do tej pory porządkowana była jedynie przez specustawę covidową. Według nowego prawa pracownicy wykonujący swoje obowiązki z domu będą mogli m.in. otrzymać zwrot wydatków poniesionych na prąd i internet. Jakie jeszcze regulacje wprowadzi nowelizacja prawa pracy? Odpowiadamy.

Nowe przepisy zdefiniowały pracę zdalną jako "wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość". Oznacza to, że w godzinach pracy osoba zatrudniona musi być we wskazanym wcześniej miejscu. Jeżeli przeniesie się np. do kawiarni, czy parku wówczas postępuje niezgodnie z prawem. Sprawdź, jakie jeszcze zmiany w przepisach wprowadza nowelizacja Kodeksu pracy dla pracowników wykonujących obowiązki z domu.

Zobacz wideo Jakie są szanse na nowelizacje ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy?

Praca zdalna a zmiany w Kodeksie pracy. Nowe obowiązki dla pracodawców

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy pracownik może otrzymać ekwiwalent za pracę zdalną. Oznacza to, że osobom zatrudnionym na umowę o pracę i wykonującym swoje obowiązki z domu, pracodawca będzie musiał zapewnić materiały oraz niezbędne narzędzia pracy. Należeć do nich będą m.in. urządzenia techniczne. Ponadto do obowiązków pracodawcy zaliczać się będzie także instalacja, serwis oraz konserwacja zapewnionych uprzednio narzędzi pracy, takich jak laptop, czy komputer, a nawet krzesło. Nowelizacja przewiduje także pokrycie przez pracodawcę kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych.

Dodatek za pracę zdalną. Ile wyniesie?

Wysokość zakładanego w prawie ekwiwalentu zależna jest od takich czynników jak liczba dni pracy zdalnej, czy szacunkowy koszt pracy komputera. W ustawie wskazano, że "przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu albo ryczałtu bierze się pod uwagę w szczególności normy zużycia materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ich udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość materiału wykorzystanego na potrzeby pracodawcy i ceny rynkowe tego materiału, a także normy zużycia energii elektrycznej oraz koszty usług telekomunikacyjnych". Według wyliczeń wykonanych przez portal bankier.pl przy 21 dniach pracy zdalnej w miesiącu, pracownik może otrzymać rekompensatę za poniesione koszty energii elektrycznej w kwocie około 50-60 zł, przy założeniu, że w ciągu godziny komputer zużyje energię elektryczną o wartości około 30-35 gr. Zmiana przepisów wprowadziła także obowiązek pokrycia kosztów korzystania z internetu

Nowelizacja Kodeksu pracy. Praca zdalna może być obowiązkowa 

Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadziła nie tylko nowe obowiązki dla pracodawcy, ale także dla pracownika. Przykładowo pracodawca może nakazać osobie zatrudnionej wykonywanie pracy zdalnej bez uzgodnienia tego z pracownikiem, pod warunkiem że:

  • odbywa się to w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w czasie 3 miesięcy po ich odwołaniu,
  • odbywa się to w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest chwilowo możliwe z powodu działania siły wyższej (np. zniszczenie miejsca pracy na skutek pożaru).

Przed otrzymaniem takiego polecenia pracownik musi podpisać dokumenty wskazujące, że  posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Oprócz tego podczas pracy zdalnej pracodawca ma prawo do przeprowadzenia kontroli wykonywanej pracy. Może się ona odbyć "w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych". W ustawie nie jest jednak uregulowana metoda przeprowadzania takiej kontroli. W związku z tym pracodawca może przeprowadzić ją zdalnie lub w miejscu pracy zatrudnionego.

Więcej o: